🔍Прочитај ја статијата

Национална програма за ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА (НПАА) - РЕВИЗИЈА 2016 - 2018

Автор: Justicia.mkПрегледано: 833 патиОбјавено: 10/01/2017

НПАА претставува клучен стратешки документ, кој ги вклучува приоритетите, динамиката на усогласување на националното законодавство со европското, како и прилагодувањето на националните институции кон европските административни структури....

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

ИЗБОРИ 2016: Прв извештај од мониторингот на информативната програма на МРТ1

Автор: Justicia.mkПрегледано: 514 патиОбјавено: 20/11/2016

„МРТ во функција на граѓаните“ е проект кој има за цел да утврди дали и до кој степен Македонската радиотелевизија, во рамките на информативната програма на првиот програмски канал на македонски јазик – МРТ1, ја остварува својата законска обврска да биде јавен сервис на граѓаните....

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Сивата зона помеѓу традицијата и правата на децата

Автор: Несиме СалиоскаПрегледано: 343 патиОбјавено: 10/11/2016

Голем број меѓународни организации кои ја следат состојбата во Македонија, вклучувајќи ги и комитететите со мандат да ја следат имплементацијата на ратификуваните конвенции од страна на државата, години наназад изразуваат загриженост за состојбата со (вон)брачните заедници помеѓу и со малолетници. Во нивните извештаи упатуваат сериозни препораки кон државата, кои прашањето го третираат со помалку посветеност сметајќи дека не е приоритет....

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Програма за работа на Народниот правобранител на Р.М. за 2016 година

Автор: Justicia.mkПрегледано: 882 патиОбјавено: 30/06/2016

Во Програмата за работа за 2016 година задачите и активностите што Народниот правобранител ќе ги презема и врши во тековната година се систематизирани по дејности...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Правилник за методологија за водење и ажурирање на Избирачкиот список

Автор: Justicia.mkПрегледано: 724 патиОбјавено: 24/02/2016

Правилник за методологија за водење и ажурирање на Избирачкиот список заснована на проверки и статистички анализи, вкрстени проверки на различни бази на податоци и евиденции, неограничени теренски проверки и други соодветни признати методи на проверка....

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Ревидиран статут на Меѓународниот кривичен суд за поранешна Југославија

Автор: Justicia.mkПрегледано: 548 патиОбјавено: 10/02/2016

Во прилог е ревидираниот статут на Меѓународниот суд за кривично гонење на лица одговорни за тешки кршења на меѓународното хуманитарно право извршени на територијата на поранешна Југославија од 1991 година....

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Билтен бр.1 Ноември 2015 - Подобрување на заштита на правата и услугите на мигрантите и барателите на азил во Република Македонија

Автор: Justicia.mkПрегледано: 514 патиОбјавено: 15/12/2015

Македонското здружение на млади правници (МЗМП)...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Годишен извештај за примената на законот за бесплатна правна помош - Март 2015

Автор: Justicia.mkПрегледано: 651 патиОбјавено: 13/09/2015

Република Македонија во своите определби за постигнување на полноправно членство и влез во Европската Унија ја има обврската за усогласување на националното законодавство со меѓународните стандарди од областа на правната помош, а со цел олеснување на пристапот до правда на граѓаните. Во таа смисла воспоставувањето на систем за бесплатна правна помош е ......

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

50 најчесто поставувани прашања до Европскиот суд за човекови права

Автор: Европски суд за човекови праваПрегледано: 728 патиОбјавено: 08/07/2015

50 најчесто поставувани прашања до Европскиот суд за човекови права....

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Практичен водич за критериумите за допуштеност

Автор: Европски суд за човекови праваПрегледано: 585 патиОбјавено: 08/07/2015

Системот на заштита на основните права и слободи утврдени со Европската конвенција за човекови права (“Конвенцијата”) се заснова на принципот на супсидијарност. Државите потписнички на ...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Пречистен текст на Законот за јавни набавки (работна верзија)

Автор: Justicia.mkПрегледано: 1031 патиОбјавено: 20/06/2015

Бирото за јавни набавки со цел да ја олесни примената на Законот за јавните набавки изготви пречистен текст ...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

ПРАВИЛНИК од АЕК за обезбедување на безбедност и интегритет на јавните електронски комуникациски мрежи и услуги и активности кои што операторите треба да ги преземат при нарушување на безбедноста на личните податоци

Автор: Justicia.mkПрегледано: 1014 патиОбјавено: 03/02/2015

Врз основа на член 166 став (7) од Законот за електронски комуникации (“Службен весник на Република Македонија” бр. 39/2014 и 188/2014), директорот на Агенцијата за електронски комуникации во согласност со...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ