🔍Прочитај ја статијата

Ефективна одбрана во кривичните постапки во Република Македонија

Автор: проф. д-р Гордан КалајџиевПрегледано: 964 патиОбјавено: 26/01/2015

Во рамките на едицијата „Примената на законите под лупа“, пред вас се наоѓа првото издание посветено на кривичното право.....

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Прирачник за односи со медиумите за граѓанските организации

Автор: Justicia.mkПрегледано: 666 патиОбјавено: 20/11/2014

Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на SIPU International и партнерите на конзорциумот и на никаков начин не ги рефлектира гледиштата на Европската Унија....

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Застапување и влијание врз политиката за општествена промена

Автор: Justicia.mkПрегледано: 574 патиОбјавено: 20/11/2014

Накратко, треба да станеме меѓусебно зависни, ако сакаме да постигнеме одржлива промена и да ја консолидираме промената....

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

ПРОГРАМА за полагање испит за ИЗВРШИТЕЛИ со положен правосуден испит

Автор: Justicia.mkПрегледано: 942 патиОбјавено: 03/11/2014

Министерството за правда на Р.М. ја има објавено Програмата......

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

ЗОСПО - Закон за основните сопственоправни односи

Автор: Justicia.mkПрегледано: 3440 патиОбјавено: 10/10/2014

ЗОСПО - Закон за основните сопственоправни односи е донесен на 8 февруари 1980 година. Законот се состои од VIII глави односно 90 члена. Стапува на сила на 1 септември 1980 година....

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

УПАТСТВО за навремено исполнување на парични обврски и надзор над деловни трансакции помеѓу економски оператори од приватен сектор

Автор: Justicia.mkПрегледано: 925 патиОбјавено: 08/10/2014

Со оваа Упатство се прецизираат надлежностите на УЈП во спроведување на Законот за финансиска дисциплина, односно начинот и формата на поведување на постапката на надзор, обврската за известување, санкции за прекршителите и постапката во случај на непостапување....

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Кодекс на добри практики за учество на граѓанскиот сектор во процесот на креирање политики

Автор: Justicia.mkПрегледано: 735 патиОбјавено: 15/08/2014

Добрата практика за обезбедување учество на граѓанскиот сектор во процесот на креирање политики се заснова на ... ...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Методологија за проценка на влијанието на регулативата

Автор: Justicia.mkПрегледано: 722 патиОбјавено: 14/08/2014

Методологијата за проценка на влијанието на регулативата (вo натамошниот текст: ПВР) е целосно усогласена со постојниот систем за стратешко планирање вo ......

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Прирачник за примена на мерката притвор

Автор: Justicia.mkПрегледано: 889 патиОбјавено: 14/08/2014

Овој прирачник претставува техничко помагало за судии, јавни обвинители и адвокати и нивните стручни соработници, кои учествуваат во ......

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Прирачник за спроведување на супервизија

Автор: Justicia.mkПрегледано: 581 патиОбјавено: 09/05/2014

Заштитата на правата на осигурениците и обезбедување надолгорочна стабилностна осигурителниот систем е примарната цел на супервизијата на осигурување....

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Прирачник за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам во осигурувањето

Автор: Justicia.mkПрегледано: 1600 патиОбјавено: 09/05/2014

Перењето нa пари и финансирањето на тероризмот се глобални проблеми. Овие активности ја компромитираат стабилноста, транспарентноста и ефикасноста на финансиските системи, како на развиените земји така и на земјите во развој....

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Правилник за начинот на утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права на домаќинството, определувањето на носителот на правото и потребната документација за остварување и користење на правото на социјална парична помош

Автор: Justicia.mkПрегледано: 929 патиОбјавено: 08/05/2014

Со овој Правилник се утврдува начинот на утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права на домаќинството, определувањето на носителот на правото и потребната документација за остварување и користење на правото на социјална парична помош....

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ