Стефан Чичевалиев


Curriculum Vitae

 
 

Биографија

 

Лични информации

 

 

Име и презиме

Стефан Чичевалиев

 

Адреса

Ул. Божидар Аџија, бр. 16, 1000 Скопје, Rепублика Македонија

 

Телефони

02 2772 837

 Mobile:078 305 868

 

E-mail

scicevaliev@yahoo.com

 

Националност

Македонец

 

Датум на раѓање

03.01.1989 год.

 

Пол

Машки

 

Професија

Дипломиран правник, магистер по деловно право

 

Работно искуство

 

 

Период

1 фебруари до 30 мај, 2011

 

Основни активности и ангажмани

Подготовка на правни предмети во областа на граѓанското и кривичното право; со фокус на деловното право; застапување во спорови од помала вредност; водење на управни работи; комуникација со институции, физички и правни лица; превод на правни документи од македонски на англиски јазик и обратно; усна комуникација со странци, комуникација со нотарските службеници и др.

 

Назив на вработувачот

Адвокатски канцеларии: Емина Реброња и Марјан Зиков

 

Период

1 Јуни до 30 Август ,2011

 

Основни активности и ангажмани

Подготовка на правни предмети во областа на граѓанското право; со фокус на деловно право, облигациони односи, имотно право и право од областа на осигурувањето; застапување во спорови од помала вредност; водење на управни работи; комуникација со институции, физички и правни лица; превод на правни документи од македонски на англиски јазик и обратно; усна комуникација со странци, комуникација со нотари и извршители и др.

 

Назив на вработувачот

Адвокатско друштво :Чичевалиев & Илијоски

 

Период

05 Октомври 2012 до 19 Февруари 2013

 

Основни активности и ангажмани

Подготовка и формирање на предмет, внесување во електронскиот уписник и во книгата на барања за  извршување, обработка и водење на конкретни извршни предмети, обработка на случај, изготвување акти за извршни дејствија, комуникација со странки и др

 

Назив на вработувачот

 

Извршителска канцеларија „Златко Пејовски“  за основните судови Скопје 1 и Скопје 2

 

Период

 

19 Февруари 2013  - 1 Септември

 

 

Основни активности и ангажмани

 

Подготовка на правни предмети во областа на граѓанското право; со фокус на деловно право, облигациони односи, имотно право и право од областа на осигурувањето; застапување во спорови од помала вредност; водење на управни работи; комуникација со институции, физички и правни лица; превод на правни документи од македонски на англиски јазик и обратно; усна комуникација со странци, комуникација со нотари и извршители и др.

 

 

Назив на вработувачот

Адвокатско друштво :Чичевалиев & Илијоски

 

Период

17 Септември 2013 – 19 Септември 2014

 

Основни активности и ангажмани

Техничко изработување на правни акти (барања, известувања, решенија, записник); Учество на состаноци и колегиуми; Обработка на податоци и нивно сублимирање; Водење евиденција за статусот, реализацијата и роковите на активностите кои се преземаат од Секторот; Техничкa поддршка на заинтересирани лица за основање на прватна установа за деца; Комуникација со други органи, правни и физички лица согласно напатствијата од Секторот; Техничкa поддршка при основање на приватна установа за деца; Одржување на состаноци и техничкa поддршка при интервјуирање на заинтересирани лица за основање на приватна установа за деца; техничка поддршка при поднесени Барања за лиценцирање на заинтересирани лица кои сакаат да се стекнат со лиценца согласно Закон за заштита на децата, со цел згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст; техничкa поддршка при креирање на процедура за основање на приватна установа за деца усмена и писмена правна помош во работи од областа на секторот за детска заштита; Измени во Законот за заштита на децата и во Правилникот за стандарди и нормативи според укажување од Секторот за законодавство при Влада на Р.М. и нивно усогласување со Законот за заштита на децата

 

 

Назив на вработувачот

Министерство за труд и социјална политика

 

Период

22 Септември 2014 -

 

Основни активности и ангажмани

Програмски асистент/ помлад истражувач, Програма за човекови права и социјална заштита,

Развивање и управување со проекти;

Прибирање на финансиски средства и управување со фондови;

Спроведување програми за обука;
Вршење на истражувачка дејност;

Развивање и спроведување на обуки, работилници и други јавни и стручни настани;

Вршење на аналитички работи (политики и правни документи);

Правна поддршка;

Комуникација и координација и

Администраторска поддршка

 

Назив на вработувачот

Здружение „6-та Ѕвезда“

 

 

Образование

 

 

Период

2007-2010

 

Квалификација

Дипломиран правник

 

Област

Правни науки

 

Образовна институција

УКИМ, Правен факултет „Јустинијан I„ Скопје

 

Ниво на меѓународна класификација

ЕКТС 180

 

Период

2010-2012

 

Квалификација

Магистер по деловно право

 

Област

Деловно право

 

Образовна институција

УКИМ, Правен факултет „Јустинијан I„ Скопје

 

Ниво на меѓународна класификација

ЕКТС 300

 

Познавање на странски јазици

 

 

 

 

Разбирање

Зборување

Пишување

 

Европско ниво (*)

 

Слушање

Читање

Разбирање

Говорење

 

 

Јазик

 

5

Англиски

5

Англиски

5

Англиски

5

Англиски

5

Англиски

 

Јазик

 

5

Српски

5

Српски

5

Српски

4

Српски

3

Српски

 

Јазик

 

5

Хрватски

5

Хрватски

4

Хрватски

2

Хрватски

2

Хрватски

 

Јазик

 

5

Бугарски

5

Бугарски

5

Бугарски

3

Бугарски

2

Бугарски

 

Јазик

 

3

Француски

3

Француски

2

Француски

2

Француски

3

Француски

 

Социјални вештини

Независен, респонсивен на инструкции, способен да работи под притисок, ефективен, ефикасен, може да се прилагоди во секоја работна средина, комуникативен, способен да изради ефективни работни односи со припадници на други националности и култури. Се снаоѓа во средина со културен, етнички и друг диверзитет, прифаќа тимска работа, прифаќа хиерархија, може да работи и самостојно

 

Организациски вештини

Способен е за организација на работа, на својата или на тимот, како и да прифати улога во дел од организацијата или тимот

 

Технички вештини

Поседува возачка дозвола, Б категорија

 

Компјутерски вештини

Работи со Microsoft Office, Internet

 

Дополнителни информации

Член на ЕЛСА ( 2007-), член на ММОН (2003-2006), член на AEGGE (2007-2009), дополнителни обуки за лидерство (ЕЛСА ), за  борба против компјутерски криминал, брокерство, инвестициони фондови и трговија со акции (ЕЛСА), меѓународна мултилатерална соработка (ММОН), проект-симулација на судски процес (СЕПУГС-Васил Антевски-Дрен, Скопје) и др.

 


Контакт информации

E-Mail: scicevaliev@yahoo.com

Телефон: 078/305-868

Град: Скопје

Услуги: Правни услуги