Златко Пејовски


 

Извршителот Златко Пејовски отпочна со работа на 01. јуни 2006 година, со првата група именувани извршители во Република Македонија, по стапувањето во сила на новиот Закон за извршување.

 

Златко Пејовски е дипломиран правник со 25 годишно искуство во струката, од кои 9 години како адвокат. Има положено испит за извршители, правосуден испит и испит за застапник за заштита на индустриска сопственост.

 

Извршителската канцеларија се развива постојано зајакнувајќи ги своите човечки, технички и материјални ресурси и капацитети. При нејзиното основање, во Јуни 2006 година, почна со еден вработен покрај Извршителот и во 55 m2 деловен простор, па сè до денес со 14 вработени, од кои 10 дипломирани правници, кои функционираат во 200 m2 работни простории, користејќи најсовремена информатичка и комуникациска технологија.

 


Контакт информации

Веб сајт: http://www.izvrsitel-pejovski.mk/

E-Mail: zlatko@izvrsitel-pejovski.mk

Телефон: 02/3290-060

Град: Скопје

Услуги: Можност за брзо и ефикасно остварување на вашето право утврдено со извршна исправа