Поважни линкови


КОМОРИ и ЗДРУЖЕНИЈА:
АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
http://www.mba.org.mk

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
http://www.kirm.mk

НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
http://www.nkrm.org.mk

КОМОРА НА СТЕЧАЈНИ УПРАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
http://www.komorasu.org.mk

КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ ГЕОДЕТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
http://www.komora-geodeti.mk

ЗДРУЖЕНИЕ НА ПРАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
http://www.mla.org.mk

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ НА МЛАДИ ПРАВНИЦИ
http://www.myla.org.mk

ЗДРУЖЕНИЕ НА ПРЕВЕДУВАЧИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
http://www.mata.mk

СУДОВИ:
Врховен суд
http://www.vsrm.mk

Управен суд
http://www.usskopje.mk

Апелационен суд – Скопје
http://www.asskopje.mk

Апелационен суд – Битола
http://www.asbitola.mk

Апелационен суд – Штип
http://www.asstip.mk

Апелационен суд – Гостивар
http://www.asgostivar.mk

Основен суд Скопје 1
http://www.osskopje1.mk

Основен суд Скопје 2
http://www.osskopje2.mk

Основен суд Велес
http://www.osveles.mk

Основен суд Гевгелија
http://www.osgevgelija.mk

Основен суд Кавадарци
http://www.oskavadarci.mk

Основен суд Крива Паланка
http://www.oskrpalanka.mk

Основен суд Кратово
http://www.oskratovo.mk

Основен суд Куманово
http://www.oskumanovo.mk

Основен суд Неготино
http://www.osnegotino.mk

Основен суд Битола
http://www.osbitola.mk

Основен суд Крушево
http://www.oskrusevo.mk

Основен суд Охрид
http://www.osohrid.mk

Основен суд Прилеп
http://www.osprilep.mk

Основен суд Ресен
http://www.osresen.mk

Основен суд Струга
http://www.osstruga.mk

Основен суд Берово
http://www.osberovo.mk

Основен суд Виница
http://www.osvinica.mk

Основен суд Делчево
http://www.osdelcevo.mk

Основен суд Кочани
http://www.oskocani.mk

Основен суд Радовиш
http://www.osradovis.mk

Основен суд Свети Николе
http://www.ossvnikole.mk

Основен суд Струмица
http://www.osstrumica.mk

Основен суд Штип
http://www.osstip.mk

Основен суд Гостивар
http://www.osgostivar.mk

Основен суд Тетово
http://www.ostetovo.mk

Основен суд Кичево
http://www.oskicevo.mk

Основен суд Дебар
http://www.osdebar.mk

ДРЖАВНИ:
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
http://www.vlada.mk

ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ ПРАШАЊА
http://www.vicepremier.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ
http://www.mfa.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
http://www.finance.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
http://www.economy.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
http://www.mtc.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
http://www.kultura.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
http://www.moe.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
http://www.morm.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
http://www.pravda.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
http://www.mtsp.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
http://www.mon.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
http://www.mls.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
http://www.zdravstvo.gov.mk

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
http://www.mzsv.gov.mk

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
http://www.president.gov.mk

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
http://www.sobranie.mk

ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА НА Р.МАКЕДОНИЈА
http://www.dksk.org.mk

УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
http://www.ujp.gov.mk

ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
http://www.customs.gov.mk

АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
http://www.ia.gov.mk

ПОЛИЦИСКА АКАДЕМИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
http://www.policeacademy.edu.mk

НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ
http://www.nacionalnakomisija.gov.mk

НАЦИОНАЛНА КООРДИНАЦИЈА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПЛАТФОРМА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА РИЗИЦИ ОД НЕСРЕЌИ И КАТАСТРОФИ
http://www.macefdrr.gov.mk

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
http://www.slvesnik.com.mk

ОРГАНИЗАЦИИ:
НАТО
http://www.nato.int

ЕУ
http://www.europa.eu

ОБСЕ
http://www.osce.org/skopje

УНДП
http://www.undp.org.mk

СЕКИ ЦЕНТАР
http://www.secicenter.org

МАРРИ ЦЕНТАР
http://www.marri-rc.org

ХЕЛСИНШКИ КОМИТЕТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
http://www.mhc.org.mk

ФИОО
http://www.soros.org.mk

СЕКРЕТАРИЈАТ НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ПОЛИЦИСКА СОРАБОТКА ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА
http://www.pccseesecretariat.si

ГРЕКО КОМИТЕТ НА СОВЕТ НА ЕВРОПА
http://www.jpacademy.gov.mk

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТИ: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Правен факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“
http://www.pf.ukim.edu.mk

Универзитет „Климент Охридски“ – Битола, Правен факултет
http://pfk.uklo.edu.mk/portal/index-select.php

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Правен факултет
http://www.ugd.edu.mk/index.php/mk/fakulteti/pra

Државен Тетовски Универзитет – Тетово, ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ
http://unite.edu.mk/mk/fakultetet/praven_fakultet/3088.html

Приватно-јавна непрофитна високообразовна установа, Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово (УЈИЕ)
http://www.seeu.edu.mk/mk/faculties/Law

Прв приватен Европски Универзитет Република Македонија, ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ
http://www.eurm.edu.mk/fakulteti/fakultet-za-pravni-nauki.html

Прв приватен ФОН универзитет - Скопје, ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ
http://www.fon.edu.mk/content.aspx?cid=27

Универзитет Американ колеџ – Скопје, ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ
http://www.uacs.edu.mk/documents/fakulteti/dodiplomski-studii/kompjuterska-tehnika-i-informatika_595.aspx

Меѓународен универзитет Струга, ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ www.eust.edu.mk Висока професионална установа за бизнис студии Евро колеџ Куманово
http://www.eurocollege.edu.mk