Република Македонија, членка на основните конвенции за човекови права во рамките на ОН

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 580 пати
Датум на објава: 26/01/2014

Човекови права

 

     Заштитата и промоцијата на човековите права останува еден од важните елементи на македонската надворешна политика. Република Македонија е членка на основните конвенции за човекови права во рамките на ОН, редовно доставува извештаи за нивна имплементација и остварува тесна соработка со комитетите воспоставени со овие конвенции. Република Македонија ги зајакнува активностите и партиципацијата во телата на меѓународните организации кои работат во оваа сфера.

 

      Република Македонија силно го поддржа формирањето на Советот за човекови права во 2006 година, како историски исчекор во глобалните напори да се зајакне универзалната промоција и заштита на човековите права. Република Македонија смета дека Советот е најсоодветен форум за натамошна промоција на човековите права и основни слободи преку универзално партнерство и дијалог.

 

      Од овие причини, Република Македонија поднесе кандидатура за членство во Советот за човекови права за периодот 2013-2016 година.