Прирачник за „Заштита на правата од индустриска сопственост“

Автор: Агенција за поддршка на претприемништвото во Р.М.
Прoчитана: 2135 пати
Датум на објава: 22/12/2013

 

Заштитата на правата од индуструска сопственост е единствен инструмент, кој игра голема улога во индрустријата. Иако кај македонските компании употребата на интелектуална сопственост, во целина, е мошне ограничена, истите се свесни дека креирањето и управувањето со интелектуалната сопственост е од клучно значење за одржување на нивниот раст, конкурентноста и проширување на своите пазари. 

 

Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија ја издаде брошурата „Заштита на правата од индустриска сопственост“ со единствена цел истата да претставува мал прирачник за насочување на активностите кои компаниите ги превземаат во реализација на своите намери да ги заштитат правата од индустриска сопственост (патент, индустриски дизајн, тровска марка, ознака на потеклото на производот и георафска ознака). 

 

Со користењето на различни алатки за заштита на индустриската сопственост, македонските компании секако ќе бидат во можност, во согласност со својата стратегија за развој, да ја подобрат својата позиција на национално ниво и пошироко.

 

Прирачникот за „Заштита на правата од индустриска сопственост“, можете да го преземете овде.

 

Доколку сте заинтересирани можете да ги погледнете и другите документи кои можете да ги преземете од Justicia.mk.