Што содржи последниот број на „Службен весник на Р.М.“ (бр.157/2014 од 28.10.14)

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 329 пати
Датум на објава: 29/10/2014

 

Јустициа.мк пренесува информација од Јавното претпријатие „Службен весник на Република Македонија“ ц.о. - Скопје, чија основна дејност е објавувањето на законите, другите прописи и акти во “Службен весник на Република Македонија“, како и издавањето на службеното гласило “Службен весник на Република Македонија“, како дејност од јавен интерес.

 

Во пoследниот број на „Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/2014 од 28.10.2014 година објавени се следните прописи:

 

  • УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ СТОКИ ВО КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА СОГЛАСНО СО РЕГУЛАТИВИТЕ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА (*)
  • УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАTA ЗА ВИДОТ НА АКТИВНОСТИ, МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС ПО АКТИВНОСТИ, КОРИСНИЦИТЕ, СУБЈЕКТИТЕ КОИ УЧЕСТВУВААТ ВО ПОСТАПКАТА, ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКАТА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
  • РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ
  • ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ ОД 2014 ГОДИНА
  • ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
  • ...

Прочитајте повеќе на:
www.slvesnik.com.mk


Извор: Службен Весник на Република Македонија