Што содржи последниот број на „Службен весник на Р.М.“ (бр.43/2015 од 18.03.15)

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 1206 пати
Датум на објава: 20/03/2015

 

Јустициа.мк пренесува информација од Јавното претпријатие „Службен весник на Република Македонија“ ц.о. - Скопје, чија основна дејност е објавувањето на законите, другите прописи и акти во “Службен весник на Република Македонија“, како и издавањето на службеното гласило “Службен весник на Република Македонија“, како дејност од јавен интерес.

 

Во пoследниот број на „Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2015 од 18.03.2015 година објавени се следните прописи:

 • ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА АЖУРИРАЊЕ ПОДАТОЦИ ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ ПО СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ ЗА 2015 ГОДИНА
 • ОДЛУКА ЗА ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА АЗЕРБЕЈЏАН
 • ОДЛУКА ЗА ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА КАЗАКХСТАН
 • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ
 • ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДРЖАВНИ ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ – П.О. СКОПЈЕ
 • ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМА И СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО, НАЧИНОТ И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОФИЦИЈАЛНИ ЕТИКЕТИ
 • ПРАВИЛНИК ЗА ХОСПИТАЛНА КУЛТУРА
 • ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ОВЛАСТЕНИТЕ ЛИЦА ЗА КОНТРОЛА, КАКО И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА КОНТРОЛА
 • ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА НА МЕДИЦИНСКАТА ОПРЕМА, КАКО И ВИДОТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА МЕДИЦИНСКАТА ОПРЕМА
 • ...

 

 

Прочитајте повеќе на:
           www.slvesnik.com.mk


Извор: Службен Весник на Република Македонија