Правата на работодавачот при избор на вработен

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 1698 пати
Датум на објава: 23/01/2014

Сите понекогаш сме се прашувале кои се правата на работодавачот при избор на вработен. Интервјуирањето и аплицирањето за работно место носи дополнителен стрес за лицата кои чекаат повратен одговор. За да Ви помогнеме ги наведовме во оваа статија правата на работодавачот при избор на потенцијален кандидат за вработување. 

 

Работодавачот ги има следниве права: 

 

  1. Работодавачот смее (има право) да бара од кандидатот само приложување на докази за исполнување на бараните услови за вршење на работата.
  2. Работодавачот при склучувањето на договорот за вработување не смее да бара податоци за семејниот т.е брачниот статус и потенцијално планирање на семејството, односно доставување на други исправи и докази коишто не се во непосредна врска со работниот однос.
  3. Работодавачот не смее да го условува склучувањето на договорот за вработување со податоци наведени под б) или со потпишување на спогодба во врска со престанок на работниот однос.
  4.  Работодавачот може да го провери знаењето, односно способноста на кандидатот за вршење на работата за којашто се склучува договорот.
  5.  Проверката на знаењето, односно способноста на кандидатот или утврдувањето на здравствените способности не смеат да се однесуваат на околностите кои што не се во непосредна врска со работата на работното место за кое се склучува договор за вработување.
  6.  Исто така, работодавачот е должен, односно може поради утврдување на здравствената способност на кандидатот, за работата за која се склучува договор за вработување, да го упати кандидатот на претходен здравствен преглед, односно кандидатот не е должен да достави доказ за здравствената состојба, освен ако работодавачот на своја сметка го испрати на здравствен преглед. Задолжителни претходни здравствени прегледи, според важечката правна регулатива, се уредуваат во прописите за заштита при работа и здравствените прописи.
  7.  Работодавачот, мора, пред склучувањето на договорот за вработување, да го запознае кандидатот со работата, условите за работа, како и правата на работниците кои се поврзани со вршењето на работата на работното место за коешто се склучува договорот за вработување.
  8. Работодавачот е должен да ги информира работниците на определено време за слободните работни места преку објава на видно место кај работодавачот, за да ги осигури дека ја имаат истата можност за добивање вработување на неопределено време како и другите работници.
  9.  Работодавачот треба колку што е можно повеќе да го олесни пристапот на работниците на определено работно време до соодветни можности за обука за подобрување на нивните способности, развојот во кариерата и професионалната мобилност.