ПРИРАЧНИК за „Правата и обврските на работодавачите и вработените од областа на безбедноста и здравјето при работа“

Автор: Министерство за труд и социјална политика
Прoчитана: 1052 пати
Датум на објава: 29/12/2013

Безбеднота и здравјето при работа е мултидисциплинарно подрачје (техника, медицина, психологија, организација, андрагогија и др.) во кои постојат голем број на прописи кои се однесуваат на специфични дејности и процеси на трудот. Заштита при работа односно безбедноста и здравјето при работа како збир на мерки, нормативи и стандарди пропишани за создавање на безбедносни услови за работа претставува уставна категорија (член 32 став 1 од Уставот на Република Македонија).

 

Прирачникот за „Правата и обврските на работодавачите и вработените од областа на безбедноста и здравјето при работа“ можете да го преземете овде.

 

Доколку сте заинтересирани можете да ги погледнете и другите документи кои можете да ги преземете од Justicia.mk.