БАРАЊЕ за пристап до информации од јавен карактер

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 955 пати
Датум на објава: 30/12/2013

 

Правото за слободен пристап до информации од јавен карактер се остварува согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Со овој закон сите домашни и странски, физички и правни лица имаат право барањето за пристап до информациите да го упатат до институцијата во усна или писмена форма, како и, во форма на електронски запис. Со одредбите на овој закон, регулирана е ситуацијата на исклучок од ова право како и одредби кои го утврдуваат делумниот пристап.

 

Во прилог, можете да го симнете Барањето за пристап до информации од јавен карактер.