Тарифник за награда и надоместок на трошоци на медијаторите

Автор: justicia.mk
Прoчитана: 1773 пати
Датум на објава: 30/12/2013

 

 

Медијацијата е вонсудска постапка која има за цел алтернативно решавање на споровите. Всушност тоа значи дека физичките и правните лица, одредени спорови ќе можат да ги решат со помош на медијатор, неутрално лице кое ќе помогне спротиставените страни да изнајдат взаемно прифатливо решение.

 

Во моментов се одвива постапка за суштински измени со кои медијаторот ќе го добие заслуженото место во правото со цел растеретување на судовите и побрзо решавање на споровите.

 

Во прилог ви ја пренесуваме Тарифата на медијаторите, Службен весник на РМ, бр. 12 од 3.2.2011 година.

 


 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

 

Врз основа на член 24 ставoвите (4) и (5) од Законот за медијација („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/06, 22/07 и 114/09), министерот за правда, донесе

 

Т А Р И Ф Н И К

ЗА НАГРАДА И НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИ НА МЕДИЈАТОРИТЕ

 

I. ОПШТА ОДРЕДБА

 

Член 1

Со  овој  тарифник  се  определува  наградата  и  надоместокот  на  трошоците  на медијаторите за извршените дејствија во постапката за медијација (во понатамошниот текст: постапка), висината и начинот на исплатата.

Тарифникот се донесува врз основа на Законот за медијација во согласност со начелата на медијацијата.

Надоместокот на трошоците и наградата на медијаторот за извршена медијација претставуваат исплата на соодветен паричен износ за ангажирањето и трошоците на
медијаторот во постапка на спор меѓу две страни. При определувањето на наградата се земаат во предвид вложениот труд и потрошеното време во постапката, видот на спорот и бројот на страните.

Во постапката за медијација трошоците за страните треба да бидат разумни и соодветни на предметот на спорот и на обемот на работата на медијаторот.

Постапката за медијација може да биде бесплатна за страните во случај кога страните и медијаторот ќе се договорат за тоа или кога тоа е уредено со закон. Медијаторот и страните можат слободно да ја договараат   висината на наградата, висината на трошоците и начинот на плаќањето, предвидени со овој тарифник, но не помалку од предвиденото во истиот.

 

II. НАГРАДА, ВИСИНА И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

 

Член 2

Наградата на медијаторот претставува надомест за вложениот труд и потрошеното време во постапката.

Висината  на  наградата  на  медијаторот,  спогодбено  ја  утврдуваат  медијаторот  и страните во спорот.При одредувањето на висината на наградата треба да се имаат предвид: вложениот труд и потрошеното време во постапката, видот на спорот и бројот на страните. Наградата не може да биде пониска од 15 евра во денарска противвредност за секој започнат час од медијацијата.

Наградата на медијаторот му се исплаќа по завршувањето на секоја средба на   начин што ќе го договорат страните во спорот и медијаторот.

Во постапката за медијација страните и медијаторот може да се договорат да ги одложат плаќањата најмногу до завршувањето на постапката за медијација. Во случај на непочитување на обврската за плаќање на наградата од страните, медијаторот може со изјава да се откаже од водењето на постапката.

 

III. ВИДОВИ, ВИСИНА И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ

 

Член 3

Надоместокот  на  реалните  трошоци  на  медијаторите  се  определува  според административно-техничките  трошоци  кои  ги  опфаќаат  трошоците  потребни  за започнувањето на постапката и нејзиното спроведување.

 

Член 4

Висината на административно-техничките трошоци се утврдува според износот на реално направените трошоци поткрепени со соодветна документација. Медијаторот треба грижливо да се однесува и да ги сведе трошоците на најниско можно ниво.

 

Член 5

Во спорови каде што постапката ја водат два или повеќе медијатори, наградата и трошоците  на  медијаторот/комедијаторите  се  определуваат  спогодбено  помеѓу медијаторите и страните.

Во случајот од ставот 1 на овој член,  наградата не може да биде пониска од 24 евра во денарска противвредност за секој започнат час од медијацијата.

Висината на трошоците ќе се пресмета согласно членовите 3 и 4 на овој  тарифник.

Исплатата на наградата и трошоците за комедијаторот се вршат одвоено од  наградата и трошоците на медијаторот.

 

Член 6

Секоја страна ги сноси своите трошоци од постапката за медијација освен ако страните поинаку не се спогодат.

Наградата и надоместокот на трошоците на медијаторот ги покриваат страните на еднакви делови, освен ако страните поинаку не се спогодат.

Наградата и надоместокот на трошоците, страните му ги плаќаат на медијаторот на неговата жиро сметка.

Медијаторот и страните можат да се спогодат наградата и надоместокот на трошоците да му бидат исплатени и преку посебна наменска сметка што ќе се води во Комората на медијатори, со која сметка Комората на медијатори нема право да располага. Во тој случај,   кога ќе стасаат паричните средства што се наменети за награда и трошоци на медијаторот, Комората треба во рок од 24 часа (во неработни денови првиот работен ден) да ги префрли на жиро сметката на медијаторот.

Медијаторот може да побара од страните да депонираат аванс за трошоците на постапката. По завршувањето на    постапката за медијација при определувањето на надоместокот на трошоците медијаторот треба висината на износот на депонираниот аванс од страните да го одбие од вкупно  пресметаните  трошоци на постапката.

 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

 

Член 7

На утврдените износи на име награда на медијаторот не е пресметан соодветен данок и истиот паѓа на товар на страните.

 

Член 8

Наградата утврдена во член 2 став 2 и член 5 став 2 од овој  тарифник се наплатува во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на плаќање.

Член 9

Со денот на влегување во сила на овој   тарифник   престанува да важи тарифникот за награда и надоместок на трошоците на медијаторите („Службен весник на   Република Македонија“ број 46/2008).

Член 10

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

 

 

Бр. 01-507/1

31 јануари 2011 година                                                                               Министер за правда,

Скопје                                                                                                              Михајло Маневски, с.р.

 

 


Службен весник на РМ, бр. 12 од 3.2.2011 година