Тарифник за висината на надоместокот за извршени геодетски работи

Автор: justicia.mk
Прoчитана: 1214 пати
Датум на објава: 31/12/2013

За извршените геодетски работи од страна на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи, согласно Законот за катастар на недвижности, Агенцијата за катастар на недвижности го има донесено Тарифникот за висината на надоместокот за извршени геодетски работи од страна на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи кој за да го превземете кликнете овде.

 

Со овој Тарифник се утврдува максималната висина на надоместок кој можат да ви го наплатат. Донесен е од страна на Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, на седницата одржана на 1 март 2011 година, а објавен во Службен весник на Р.М., бр. 28 од 04.03.2011 година.