Тарифник за висината на надоместоците за запишување во катастарот на недвижностите

Автор: justicia.mk
Прoчитана: 1857 пати
Датум на објава: 31/12/2013

За извршените работи на запишување на правата на недвижностите, запишување на промени во одржување на катастар на недвижности, предбележување на недвижности во катастарот на недвижности како и други работи, согласно Законот за катастар на недвижности, Агенцијата за катастар на недвижности го има донесено Тарифникот за висината на надоместоците за запишување во катастарот на недвижностите кој за да го превземете кликнете овде.

 

Донесен е од страна на Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, на седницата одржана на 20 ноември 2009 година, а објавен во Службен весник на Р.М., бр. 153 од 23.12.2009 година.