Што се треба да содржи еден проект за да биде подржан од Европска Унија

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 1378 пати
Датум на објава: 27/01/2014

 

 

Процедури за подготовка и имплементација на твининг проекти


     За разлика од класичната техничка помош, помошта која се добива преку твининг е доста специфична и се реализира преку однапред дадени правила, процедури и форми на соработка. Процедурите за подготовка и имплементација на твининг проектите, како и правната, финансиската и процедуралната рамка за овој тип проекти се утврдени со посебен прирачник на ЕК-Прирачник за твининг кој е менуван и надополнуван неколку пати согласно искуствата и резултатите од примената на твининг проектите (последна ажурирана верзија во мај 2005 година). Станува збор за доста сложени и формални правила и процедури кои мора да се почитуваат за проектот да биде подобен за финансирање од страна на ЕУ и да може да се реализира. Неопходно е за секој индивидуален проект, однапред јасно да се дефинираат целите на проектот, и да се направи детален работен план со прецизна временска и буџетска рамка за нивно реализирање. Твининг проектното фише е документ кој претставува појдовна основа врз која понатаму ќе се одвиваат сите активности поврзани со твининг проектот. Тоа е на некој начин лична карта на проектот бидејќи во него се дадени сите основни податоци кои им се потребни на заинтересираните држави членки односно на нивните институции при подготовката на своите предлози за реализација на проектот. Едно Твининг проектно фише може да се однесува само на еден твининг проект и истото треба да содржи:

 • основни податоци за проектот
 • целите и намената на проектот
 • опис на проектот (очекувани резултати; индикативни активности за постигнување на зададените резултати);
 • профил и задачи на Резидентниот (постојан) твининг советник
 • Институционална рамка на проектот
 • Буџет
 • Имплементирање на обврските
 • Нестандардни аспекти на проектот
 • Договори
 • Редослед на имплементирањето
 • Еднакви можности
 • Работна средина на проектот
 • Стапки на враќање
 • Критериуми на инвестирање
 • Условеност и последици од проектот.
 • Финалната верзија на Твининг проектното фише, преку домашна институција надлежна за координација на твининг проекти во земјата, се доставува до Делегацијата на ЕК (односно до ЕАР) која, доколку го одобри го испраќа до сите држави членки преку нивните Национални контакт точки за твининг, поканувајќи ги да достават предлози за имплементација на проектот. Повикот за доставување Твининг предлози се објавува и на интернет страната на Генералниот директорат за проширување. Државите членки треба во рок од шест (за Тwinning Light) до осум недели (за стандарден твининг) да ги подготват и достават своите предлози, при што истите мора да бидат во согласност со основните правила за поднесување на Твининг предлози:
 • Предлозите мора да бидат во целост усогласени со правилата за Твининг;
 • Предлозите мора да одговараат на барањата и условите дадени во Твининг проектното фише;
 • За секое Твининг проектното фише, секоја држава членка може да достави само еден предлог, било индивидуално било како учесник во конзорциум;
 • Предлозите мора да бидат испратени пред истекот на крајниот рок и на e-mail адресите назначени во повикот за доставување предлози
 • Предлогот задолжително треба на почетокот да ја содржи референтната ознака и насловот на Твининг проектното фише
 • Ако Твининг проектното фише содржи повеќе различни компоненти, неопходно е да се назначи за која точно компонента се аплицира;
 • Експлицитно треба да се назначи која точно држава членка го доставува предлогот;
 • Само органи кои имаат авторизација (мандат) од Комисијата се подобни за твининг партнери. Комисијата треба да го даде одобрението пред презентирањето на предлогот;
 • Предлогот мора да содржи детални податоци за контакт;
 • Предлогот мора да го специфицира значењето на системите на државите членки за државата корисник;
 • Предлогот мора да содржи описна стратегија за начинот на кој би се имплементирал проектот од аспект на целите и крајниот резултат;
 • Предлогот мора да содржи индикативна временска рамка;
 • Предлогот мора да содржи и биографии во ЕУ формат за проектниот менаџер (лидер) и Резидентниот твининг советник и потврда за нивната достапност;
 • Предлозите треба да бидат подготвени во пропишаниот формат (образец).

    Пристигнатите понуди ги разгледува ЕК и соодветно ги препраќа до својата делегација или до ЕАР, каде што се проверува нивната подобност и административна усогласеност со КАРДС Регулативата и Правилата за твининг. Со цел транспарентност на постапката и увид на секоја држава членка која доставила понуда во сите доставени понуди, на сите инволвирани страни им се доставува табела со сите пристигнати понуди за секое одделно Твининг проектно фише. За селекција и евалуација на пристигнатите понуди се организира Комитет, при што клучна улога во изборот на најсоодветната понуда има државата корисник на твинингот. На овој комитет секоја држава членка која доставила понуда е повикана да го претстави својот предлог како и ПТС и проектниот менаџер кои ги предлага. За финалниот избор ЕК ги известува државите членки кои доставиле предлози индивидуално, притоа доставувајќи копија и до Националните контакт точки, ЕАР и Делегацијата на ЕК во државата корисник. Известувањето испратено до селектираната држава членка ги содржи правата, обврските и одговорностите и претставува зелено светло за пристапување кон подготовка на Твининг работниот план и за склучување на Твининг договор. Подготовката на детален Твининг работен план (програма за работа) кој ќе рефлектира пред сè јасна стратегија, поврзана со мерливи стандарди и референтни вредности (benchmarks) за постигнување на крајниот резултат е обврска е на двете Твининг партнер институции. Твининг работниот план треба да ги разграничи точно обрските, задолженијата и овластувањата на секој твининг партнер и да претставува основа за реализација на твининг активностите и резултатите кои со нив треба да се постигнат.

    Задолжителни елементи на Твининг работниот план се:

 • Задолжителниот (очекуваниот) краен резултат (mandatory result),
 • Профил и задачи на Резидентниот твининг советник, ангажиран минимум 12 месеци,
 • Проектните менаџери (лидери на проектот) од двете страни (од Државата членка и Државата корисник), надлежни за управување со проектот на највисоко ниво и способни за разрешување на евентуални проблеми,
 • Кратко- и средно-рочни мисии на експерти,
 • Обуки, семинари, студиски посети во државата членка, посети на терен, дизјнирање софтвер и сл.
 • Детална организација на работата, методи и временска рамка,
 • Прецизна поделба на задачите помеѓу партнерите и
 • Детален пресек на сите трошоци (буџет).
 • Имајќи ја во предвид комплексноста на твининг проектите, при дизајнирање на проектот секогаш е препорачливо проектот да се подели во различни компоненти со конкретни резултати, кои ќе придонесат заедно за остварување на крајниот задолжителен резултат. Твининг работниот план мора јасно да ги идентификува овие компоненти, активностите потребни за нивно остварување, при што истите мора да бидат целосно оправдани во контекст на постигнувањето на крајниот задолжителен резултат, и директно поврзани со конкретен елемент/секција во буџетот. Исто така неопходно е планот да дефинира и временска рамка за проектот во целина, како и за сите одделни компоненти и активности на проектот. Потребно е специфицирање и на референтни вредности и стандарди (benchmarks) според кои во дадени временски интервали би се мерел постигнатиот прогрес. Твининг работниот план би требало да ги идентификува и квантифицира колку што е можно по прецизно и сите потенцијални, а позначителни ризици, како внатрешни така и надворешни, како и да ги утврди начините за нивно минимизирање. Твининг работниот план, заедно со анексите предвидени во Твининг прирачникот претставува составен дел на Твининг договорот. Двете Твининг партнер администрации имаат обврска да го подготоват и поднесат за одобрување деталниот Твининг работен план и Предлог твининг договорот во рок од 3 месеци од денот на нотификацијата (известувањето) за изборот на твининг партнерот. Обврска на Делегацијата на ЕК или ЕАР е, се разбира доколку е потребно, да овозможи да бидат направени потребните измени и дополнувања пред потпишувањето на Твининг Договорот.

Структурата на стандардниот Твининг договор треба да кореспондира на следниов модел:

 • Специјални услови (пред-договор (Up-front Contract)
 • Aнекс I: Опис на проектот-Твининг работниот план
 • Aнекс II: Општи услови кои се применуваат кај договори за надворешни проекти финансирани од страна на ЕУ
 • Aнекс III: Буџетот на проектот (вклучително и делот за ко-финансирање од страна на корисникот на проектот)
 • Aнекс IV: Процедури за доделување тендер (Contract-award Procedures)
 • Aнекс V: Стандардно барање за исплата и формулар за финансиска идентификација
 • Aнекс VI: Модел на сертификатот за ревизија
 • Aнекс VII: Специјален финансиски анекс
 • Aнекс VIII: Мандати (во случај да е формиран конзорциум меѓу држави членки).

   Твининг договорот треба да се финализира во рок од 6 недели, така што проектот би можел да започне во рок од 6 месеци од нотификацијата за изборот на твининг партнерот. Откакo Твининг договорот ќе биде целосно одобрен, Делегација на ЕК во државата корисник, односно ЕАР, е должна да ги извести за тоа твининг партнерите, а копија од нотификацијата се испраќа и до седиштето на ЕК во Брисел. Операциите и активностите предвидени во Твининг договорот и Твининг работниот план треба да започнат во рок од 6 месеци од нотификацијата за изборот на твининг партнерот. Во просек, целиот процес од повикот за прибирање понуди од државите членки до почетокот на имплементацијата на проектот треба да трае помеѓу 7 и 10 месеци. Корисен инструмент за обезбедување добра ко-ординација на проектот е формирањето на Управен комитет (Steering Committee) кој ќе ја следи реализацијата на предвидените активности и прогресот на проектот во правец на остварување на дефинираните цели и резултати. Формирањето на ваков комитет, неговиот состав, надлежности и начин на одлучување треба да се предвидени во Твининг работниот план.