Таксена тарифа

Автор: justicia.mk
Прoчитана: 4626 пати
Датум на објава: 02/12/2013

 

Судските такси кои се наплаќаат за дејствија пред судовите во Република Македонија, се утврдени со Таксена тарифа која е составен дел на Законот за судски такси. Судски такси се плаќаат во:

 

  • парничната постапка;
  • вонпарничната постапка;
  • извршувањето;
  • кривичната постапка поведена по приватна тужба и по барање на супсидијарен тужител;
  • постапката по управните и управно-сметководните спорови;
  • постапката за упис во регистри што ги води судот;
  • стечајната постапка и постапката за ликвидација;
  • постапката по барања за преиспитување на решение за прекршок и
  • други случаи предвидени во Таксената тарифа.

Таксената тарифа можете да ја погледнете и превземете со еден клик овде.