Извршителска Тарифа

Автор: justicia.mk
Прoчитана: 7198 пати
Датум на објава: 02/12/2013

 

Извршителот за преземање на извршените дејствија наплаќа награда и надоместок на трошоците според:

 

  • цена за администрирање;
  • цена за извршените дејствија, и
  • награда на извршителот за извршените дејствија.

 

Висината на цената за администрирање се определува согласно износот на главното побарување на предметот на извршување. Кај паричните побарување таа цена се одредува согласно Табела 1 (види подоле). Доколку вредноста на предметот на извршување кај непаричните побарување не е утврдена во извршната исправа, цената за администрирање изнесува 35 евра во денарска противвредност по среден курс на НБРМ.

 

Цената на извршните дејствија извршителот ја определува според видот, обемот и времетраењето на извршувањето и местото на нивно извршување согласно Табела 2 (види подоле).

 

Наградата на извршителот за извршените дејствија, се определува според износот на главно побарување, согласно Табела 1.

 

Тарифата својата последна промена ја доживеа на почетокот од 2011-та година со која драстично се намалија трошоците на должниците за сметка на приходите на извршителите.

 

ТАБЕЛА 1

 

ТАБЕЛА 2