Меѓународна организација на трудот

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 1955 пати
Датум на објава: 05/12/2013

Меѓународната организација на трудот (ИЛО) е агенција на Обединетите нации посветена на унапредување на можностите за жените и мажите да добијат пристојна и продуктивна работа во услови на слобода, еднаквост, безбедност и човечко достоинство. Нејзини главни цели се унапредување на правата на работа, поттикнување на можности за пристојно вработување, подобрување на социјалната заштита и зајакнување на дијалогот во справување со прашања поврзани со вработувањето. ИЛО е единствената „трипартитна“ агенција на Обединетите нации по тоа што ги обединува претставниците на владите, работодавачите и работниците во заедничко обликување на политиките и програмите. ИЛО е глобално тело одговорно за изготвување и следење на меѓународните стандарди за трудот.

 

Канцеларијата на ИЛО во земјата работи во партнерство со Владата, синдикатите и организациите на работодавачи, со цел да се промовира пристојна работа.
 
Пристојна работа е примарната цел на Меѓународната организација на трудот, затоа што тоа го поддржува развојот на продуктивни и конкурентни претпријатија со најважните аспирации на луѓето: фер доход, безбедност на работното место и социјална заштита за себе и за своето семејства, подобра перспектива за личен развој и социјална интеграција, слобода за луѓето да ги изразат нивните проблеми, да го организираат и да учествуваат во донесувањето одлуки кои влијаат на нивните животи, како и еднакви можности и третман на сите жени и мажи.
Различните задачи на ИЛО во земјата се групирани во четири стратешки цели:
 
  • Промовирање и реализација на стандардите и основните принципи и права на работа
  • Создадавање поголеми можности за жените и мажите за обезбедување пристојно             вработување и доход
  • Подобрување на покриеноста и ефикасноста на социјалната заштита за сите
  • Зајакнување на трипартитноста и социјалниот дијалог