Како да ги остварам и заштитам моите права? Колку ќе ме чини тоа?

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 2572 пати
Датум на објава: 20/12/2013

 

Македонското здружение на млади правници и Фондација Отворено општество - Македонија, го имаат подготвено овој водич со цел да се олесни пристапот до упатства за најчестите постапки на граѓаните пред судовите или органите на државна управа, кои немаат познавања од  областа на правото. Има за цел правно подучување, со што би се надоместила празнината во овозможувањето еднаков пристап до правдата за сите граѓани независно од нивната материјална положба. Овој водич е наменет за граѓаните и другите лица кои имаат потреба од заштита и остварување на своите права, а чија материјална положба е загрозена, како и за здруженијата на граѓаните кои работат со ранливите категории граѓани.

 

„Овој водич содржи краток и јасен опис на најчестите правни проблеми со кои се соочуваат граѓаните, правата и условите за нивно остварување и преглед на видовите и висината на трошоците што произлегуваат од овие постапки. Важен дел од водичот се упатствата за можностите и начините за ослободување од плаќање на трошоците во судските и во управните постапки за лицата кои не се во можност да ги покријат.“

 

Покрај општите информации за судските и управните постапки како и трошоците кои произлегуваат од нив, ги наведува и најчести правни проблеми за кои се бара судска или управна постапка. Како најчести правни проблеми од областа на судската заштита наведени се:

 

  • право на сопственост
  • права од работни односи
  • заштита на потрошувачи
  • семејни односи

Како најчести правни проблеми за кои се остваруваат и заштитуваат во управни постапки, наведени се:

 

  • Право на пензиско и инвалидско осигурување
  • Здраствено осигурување
  • Право на социјална заштита
  • Постапки поврзани со правото на сопственост (денационализација, приватизација, легализација)

За превземање на водичот „Како да ги остварам и заштитам моите права? Колку ќе ме чини тоа?“ кликнете овде.

 

Доколку сте заинтересирани можете да ги погледнете и другите публикации кои можете да ги преземете од Justicia.mk.

 

Издавач: Македонско здружение на млади правници

За издвачот: Јасмина Брезовска, Претседател
Подготвил: Македонско здружение на млади правници, www.myla.org.mk,contact@myla.org.mk, и 
Фондација Отворено општество - Македонија,www.soros.org.mk, pravo@soros.org.mk
Уредници: Гоце Коцевски, Данче Даниловска - Бајдевска
Лектура: Абакус
Ликовно-графичко обликување: Скенпоинт
Печат: Скенпоинт
Тираж: 500


Извор: www.soros.org.mk