Што треба да направам за да добијам Лиценца за вршење на авто-такси превоз на патници во Скопје

Автор: justicia.mk
Прoчитана: 2917 пати
Датум на објава: 07/12/2013

 

За почнување на постапка за добивање на лиценца, превозникот треба да ги исполнува условите за добивање на лиценца за вршење на авто такси превоз на патници согласно Законот за превоз во патниот сообраќај (Сл.бр.68/2004) и да достави Барање за добивање на лиценца за вршење на авто-такси превоз на патници до Градоначалникот на Град Скопје кое се доставува преку Архивата на Град Скопје во барака 16. Во прилог на барањето се поднесуваат следниве документи:

 

 

 • ДОКАЗ ЗА РЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ СО ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ 60.22 (ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА);
 • ВГРАДЕН ФИСКАЛЕН ТАКСИМЕТАР (Уверение за баждареност и Решение од УЈП);
 • ЛИЧНА КАРТА (КОПИЈА ОД УПРАВИТЕЛОТ И ТАКСИ ВОЗАЧИТЕ);
 • УПЛАТНИЦА СО ИЗНОС ОД 3 000,00 ДЕНАРИ (оригинал) ЗА ПЛАТЕНА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА НА Ж-СМЕТКА 100000000063095, на уплатна сметка 840 - 185 - 03182, НА ПРИХОДНА  ШИФРА И ПРОГРАМА 722315-00 НА ТРЕЗОРСКА СМЕТКА - БУЏЕТ НА ГРАД СКОПЈЕ, НАРОДНА БАНКА НА Р.МАКЕДОНИЈА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА ТАРИФЕН БРОЈ 13;
 • ДОКАЗ УВЕРЕНИЕ ЗА НЕМАЊЕ ПРАВОСИЛНА СУДСКА ПРЕСУДА;
 • ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И ОБРАЗЕЦ М-1,М-2;
 • КОПИЈА ОД СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА ОД ТАКСИ ВОЗИЛАТА ВО СОПСТВЕНОСТ НА ПРЕВОЗНИКОТ (на ДООЕЛ и на ТП на име на фирмата или на лизинг);
 • ПОТВРДА за исполнување на техничко експлоатациони карактеристики на возилото од СТАНИЦА ОВЛАСТЕНА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД (образец бр. 6);
 • СПИСОК НА ТАКСИ ВОЗИЛА И ВОЗАЧИ (образец 1-2);
 • ДВЕ МАЛИ ФОТОГРАФИИ ОД ТАКСИСТОТ;
 • ДОКАЗ ЗА ПОСЕДУВАЊЕ НА СЛУЖБЕН ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ТАКСИ УСЛУГА, ТАКСИ ПРЕВОЗ (АКО ИМА);
 • ДОГОВОР ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ (АКО ИМА);
 • ДОКАЗ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ;
 • НАМИРЕНИ ЈАВНИ ДАВАЧКИ.

Заинтересираниот субјект во доставената документација треба да наведе и контакт телефон. Доколку барањето е со целосната комплетна документација рокот на постапката изнесува 30 дена по архивирање на барањето. За детални информации веб-порталот на Град Скопје ги има наведено следниве податоци:

 

Сектор за сообраќај

Одделение за издавање лиценци и дозволи во областа на сообраќајот

Телефон: 02/3217-011

Работно време: 08:30 - 16:30

 

Извор: www.skopje.gov.mk