Договорна извршна клаузула

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 6398 пати
Датум на објава: 09/12/2013

 

За еден нотарски акт (пример: договор) да може да стане извршна исправа, тој треба да содржи извршна клаузула. Со одреден трошок на нотар би можеле да се осигурате дека и во случај на неплатено побарување ќе можете без постапка на суд вашиот договор (пример: договор за закуп на стан или деловен простор) да добие својство на извршна исправа. Следува еден пример на извршна клаузула која може да се употреби како посебен член во еден договор. 

 

Договорните страни се согласни овој Договор да претставува извршна исправа, така што доколку една од страните не ги извршува своите обврски, другата страна да може да поведе присилно извршување  кај надлежен извршител, а предмет на извршување да биде севкупниот имот на должникот, подвижен и неподвижен и сите средтва на сметки во банки.

 


 

Justicia.mk, Ве советува да се консултирате со стручно лице во врска со сите дополнителни информации за вашиот случај.