Договорна клаузула за доверливост

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 2800 пати
Датум на објава: 10/12/2013

 

Доверливоста на податоците е битен составен дел од било кој договор за вршење на услуги за било кој работодавец. Следува пример на договорна клаузула за доверливост.

 

Вработениот изјавува дека е запознат со законските и подзаконските прописи како и општите акти на фирмата кои се однесуваат на деловна тајна и се обврзува на нивно почитување. Вработениот се обврзува дека податоците,  патентите, заштитните знаци или друг доверлив материјал добиени во текот на работата ќе ги користи само за потребите на фирмата. Вработениот ќе врши заштита на личните податоци добиени од клиентите и фирмата, со цел да се обезбеди приватност и тајност на податоците и се согласува да преземе разумни безбедносни мерки за да ги заштити податоците од индустриска шпионажа. Вработениот нема да врши нелегална обработка, чување, користење за други цели или пренос на податоците или друг доверлив материјал, случајна или намерна измена или уништување на податоците, како и нелегално изнесување или пренос на податоците или друг доверлив материјал надвор од Република Македонија. Вработениот се обврзува дека содржината на овој Договор нема да ја презентира пред трети лица, во спротивно ќе сноси одговорност и ќе биде должен да ја надомести штетата што ќе настане за фирмата, согласно општите прописи од областа на облигационото право. Вработениот не смее деловната тајна, која му била доверена во врска со работата или до која дошол на друг начин, да ја користи за своја лична употреба или да ја издаде на трето лице. Вработениот одговара за штетата која би настанала доколку открие деловната тајна. Вработениот е обврзан да ја чува деловната тајна и по престанокот на статусот вработен.

 


 

Justicia.mk, Ве советува да се консултирате со стручно лице во врска со сите дополнителни информации за вашиот случај.