Договорна клаузула за неконкурентност

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 896 пати
Датум на објава: 10/12/2013

 

Во Република Македонија во последно време се почесто се застапени одредбите за неконкурентност во договорите за вршење на професионални услуги. Следува еден пример на клаузула за неконкурентност, кој е составен како комбинација од неколку одредби од ваков карактер, кои ние ги проучивме. 

 

Вработениот се согласува дека не смее додека работи да се натпреварува преку вршење на вакви професионални услуги за друга фирма од конкуренцијата. Вработениот по истекот или прекинот на овој договор, не смее да се натпреварува со фирмата за период од 2 години во рамки на 100 километри од фирмата. Конкуренцијата се дефинира како поседување или работа во фирма од иста дејност. Вработениот се согласува да исплати сума од 5 (пет) просечни плати исплатени во Република Македонија за годината пред тековната кога настанува прекршувањето на оваа одредба, за секое прекршување на одребата за неконкурентност која се содржи во овој член ако тоа се докаже или признае. Вработениот исто така е должен да му ја надомести целокупната штета на фирмата која настанала во текот на постапките спротивни на одредбите за неконкурентност. Друштвото има право да го раскине овој Договор веднаш, без почитување на било каков отказен рок во случај на вакви постапки за време на работниот однос. Овие забрани нема да се реализират ако договорот се прекине поради тоа што фирмата не ги почитувала одредбите на овој договор.

 


 

Justicia.mk, Ве советува да се консултирате со стручно лице во врска со сите дополнителни информации за вашиот случај.