Устав на Република Македонија

Автор: Собрание на Р.М.
Прoчитана: 943 пати
Датум на објава: 11/12/2013

Тргнувајќи од историското културно, духовно и државно наследство на македонскиот народ и од неговата вековна борба за национална и социјална слобода и за создавање своја држава, а посебно од државно-правните традиции на Крушевската република и историските одлуки на АСНОМ и уставно-правниот континуитет на македонската држава како суверена република во Федеративна Југославија, од слободно изразената волја на граѓаните на Република Македонија на референдумот од 8 септември 1991 година, како и од историскиот факт дека Македонија е конституирана како национална држава на македонскиот народ во која се обезбедува целосна граѓанска рамноправност и трајно сожителство на македонскиот народ со Албанците, Турците, Власите, Ромите и другите националности кои живеат во Република Македонија, а со цел:

 

- Република Македонија да се конституира како суверена и самостојна и како граѓанска и демократска држава;

- да се воспостави и изгради владеењето на правото како темелен систем на власта;

- да се гарантираат човековите права, граѓанските слободи и националната рамноправност;

- да се обезбеди мир и сожителство на македонскиот народ со националностите кои живеат во Република Македонија и

- да се обезбеди социјална правда, економска благосостојба и напредок на личниот и заедничкиот живот.

 

Собранието на Република Македонија, донесува УСТАВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА.

 

(Доколку сакате да го преземете Уставот на РМ кликнете на УСТАВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. )

 

Доколку сте заинтересирани можете да ги погледнете и другите документи кои можете да ги преземете од Justicia.mk.