Имате проблем со наплатата... еве каква исправа ви треба, за да се обратите кај Извршител

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 5565 пати
Датум на објава: 20/12/2014

 

Согласно Законот за извршување, основ за поведување на извршна постапка е извршната исправа. Во членот 12 од овој закон наведени се видовите на извршни исправи. Под извршна исправа се подразбира:

 

  • извршна судска одлука и судско порамнување;
  • извршна одлука и порамнување во управна постапка, ако гласат на исполнување на парична обврска;
  • извршна нотарска исправа;
  • заклучокот на извршителот за утврдување на трошоците на извршувањето;
  • решение со кое се дозволува извршување врз основа на веродостојна исправа донесено од нотар;
  • друга исправа која како извршна исправа е предвидена со закон.

 

Како судска одлука, се смета пресуда, решение, платен и друг налог на судовите, на избраните судови и на арбитражите, а како судско порамнување се смета порамнувањето склучено пред тие судови. Како одлука во управна постапка, се смета решение и заклучок на орган на државната управа, како и на правно лице, донесени во вршењето на нивните јавни овластувања утврдени со закон, a како порамнување во управна постапка се смета порамнување склучено во смисла на Законот за општата управна постапка.

 

Судската одлука е извршна ако станала правосилна и ако истекол рокот за доброволно исполнување на должниковата обврска. Одлуката донесена во управна постапка е извршна ако станала конечна и ако истекол рокот за доброволно исполнување на обврската. Рокот за доброволно исполнување на обврската тече од денот на доставување на одлуката до должникот. Извршувањето ќе се спроведе и врз основа на судска одлука која не станала правосилна и одлука донесена во управна постапка која не станала конечна, ако со закон е пропишано дека жалбата не го задржува извршувањето на одлуката. Судското порамнување, односно порамнувањето склучено во управна постапка е извршно, ако побарувањето пристигнало по порамнувањето. Пристигнатоста на побарувањето се докажува со записник за порамнувањето или со според закон заверена исправа. Пристигнатоста која не може да се докаже на овој начин, се докажува со правосилна одлука донесена во парнична постапка со која се утврдува пристигнатоста.

 

Нотарската исправа е извршна исправа, ако станала извршна според посебен пропис кој ја уредува извршноста на таквата исправа. Предлог  за  донесување  на  решение  за  дозвола  за  извршување  врз  основа  на веродостојна исправа доверителот поднесува до нотарот по свој избор на чие подрачје е живеалиштето, односно престојувалиштето на должникот-физичко лице, односно седиштето на должникот-правното лице. Предлогот за донесување на решение за дозвола за извршување врз основа на веродостојна исправа содржи барање за донесување на решение со кое се задолжува должникот да го плати паричното побарување кое произлегува од исправата во определен рок, како и барање за донесување на решение со кое се дозволува извршување, како и податоци за доверителот, должникот, видот и обемот на побарувањето, времето за исполнување на обврската и нејзината пристигнатост. Предлог за донесување на решение со кое се дозволува извршување врз основа на веродостојна исправа се поднесува за пристигнато парично побарување кое се докажува со веродостојна исправа приложена кон предлогот во оригинал или во заверен препис кај нотар. Веродостојна исправа, во смисла на овој закон, е фактура, меница и чек со протест и со повратна сметка, кога е тоа потребно за засновање на побарување, јавна исправа, извод од заверени деловни книги, според закон заверена приватна исправа и исправи кои според посебни прописи имаат значење на јавна исправа. Како фактура се смета и пресметката на камата. Нотарот ќе стави потврда за правосилност и извршност на решението со кое се дозволува извршување, ако во рокот од осум дена не прими приговор од страна на должникот, односно приговорот го отфрлил како ненавремен или недозволен.

 

За завршување на работите од горенаведените постапки за донесување на извршна исправа постојат трошоци како на пример судски такси, трошоци на нотар кои се дел од трошоците за извршувањето.

 

Потврда за извршност дава судот, односно органот кој одлучувал за побарувањето во прв степен. Неоснованата потврда за извршноста со решение ќе ја укине истиот суд, односно орган по предлог или по службена должност. Извршната исправа е подобна за извршување ако во неа се назначени доверителот и должникот, како и предметот, видот, обемот и времето на исполнувањето на обврската. Ако во извршната исправа не е определен рокот за доброволно исполнување на обврската, извршителот со покана го повикува должникот во рок од осум дена од денот на доставувањето на поканата да ја исполни обврската утврдена во извршната исправа.

 

Доверителот го избира извршителот кај кого ќе поднесе барање за извршување. За таа цел можете да го погледнете нашиот Регистар на Извршители.