Остварување на избирачкото право

Автор: Институт за човекови права
Прoчитана: 523 пати
Датум на објава: 14/12/2013

Избирачкото право е основно политичко право на граѓаните кое што претставува обележје на современите, демократски, плуралистички држави.

Институтот за човекови права имајќи ги предвид предстојните избори укажува на значењето на избирачкото право кое што е загарантирано со многу меѓународни и национални правни документи.

Ова право е загарантирано со Универзалната декларација за правата на човекот од 1948 година во членот 21 кој гласи:

"1.Секој има право да учествува во управувањето со јавните работи на својата земја, непосредно или преку слободно избрани претставници.

2.Секој има право на рамноправна основа да стапува во јавна служба во својата земја.

3.Волјата на народот е основа на државната власт; оваа волја треба да се изразува на повремени и слободни избори кои ќе се спроведуваат со општо и еднакво право на глас, со тајно гласање или со соодветна постапка која ја обезбедува слободата на гласањето."

Меѓународниот пакт за граѓански и политички права во член 25 исто така го гарантира правото на секој граѓанин без никаква дискриминација и без неосновани ограничувања да учествува во управувањето со јавни работи, да избира и да биде избран на периодични, автентични, општи, еднакви и тајни избори што обезбедуваат слободно изразување на волјата на избирачите и да биде примен по општи еднакви услови во јавните служби на својата земја.  

Прифаќајќи ги принципите на правото на слободни избори, вградени во горенаведените документи, Уставот на Република Македонија во член 22 го утврдува избирачкото право како општоеднакво и непосредно и истото се остварува на слободни избри и со тајно гласање.

Општото избирачко право се изразува во правото на секој граѓанин на РМ кој што наполнил 18 години да избира и да биде избран под претпоставка да има способност за формирање и изразување на сопствената волја.

Еднаквоста како принцип на избирачкото право значи дека гласот на секој граѓанин има еднаква вредност, и секој избирач има право само на еден глас на истите избори. Во документот на ОБСЕ-“Постојни заложби за демократски избори во земјите членки на ОБСЕ” се потенцира дека за да се обезбеди дека волјата на народот служи како основа за државната власт, државата треба да гарантира универзално и еднакво право на глас за возрасните граѓани. Гаранцијата за универзално и еднакво право на глас бара на поединците да им биде дозволено да гласаат врз недискриминаторска основа и без каква било разлика врз основа на општествени или економски фактори, физички инвалидитет, етничко потекло, или политичко убедување.

Непосредното избирачко право значи дека избирачите непосредно, по своја волја, лично ги избираат своите претставници.

Слободните избори со тајно гласање се основен столб на демократијата. Под слободни избори се подразбира дека секој граѓанин има право на слободно изразување на волјата при изборот на своите претставници. Државата е должна да обезбеди услови за слободни избори со тајно гласање и да ги отстрани сите можни притисоци во текот на гласањето.

Институтот ја потенцира одредбата на Европската конвенција за човекови права (ЕКЧП) – член 3 од Протокол 1, која гласи: “државите договорнички се обврзуваат во разумни интервали да организираат слободни избори со тајно гласање, под услови што му овозможуваат на народот слободно да го изрази своето мислење за изборот на законодавното тело”. Европскиот суд за човекови права во своите пресуди ја нагласува улогата на државата како чувар на плурализмот и нејзината позитивна обврска да организира демократски избори под услови кои што ќе обезбедат слободно изразување на мислата на граѓаните при изборот на нивните претставници во законодавното тело (Yumak and Sadak v. TurkeyMathieu-Mohin and ClerfaytInformationsverein Lentia and Others v. Austria).

Погоренаведеното е утврдено и од страна на ОБСЕ во “Постојните заложби за демократски избори во земјите членки на ОБСЕ” во кои стои дека “за да се осигура дека волјата на народот служи како основа за државната власт, земјите членки ќе обезбедат дека гласовите се даваат по пат на тајно гласање”.

Институтот за човекови права имајќи го предвид сето она што беше претходно наведено, укажува на должностите на државата во врска со изборниот процес, а особено во врска со обезбедувањето на тајноста и слободното изразување на волјата и мислењето. Неисполнувањето на овие позитивни обврски на државата ќе значи и нарушување на слободата на избор на граѓанинот и кршење на Уставот и меѓународните документи.


Извор: Институт за човекови права