Право на слободен пристап до информации од јавен карактер

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 592 пати
Датум на објава: 13/12/2013

 

Перцепцијата на граѓаните на РМ за остварувањето на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер и оценката на имателите на информации за примената на правото и проблемите со кои се соочуваат

ФИОМ 2009

 

Право на слободен пристап до информации од јавен карактер

Автори: Д-р Ана Павловска-Данева, М-р Елена Давитковска

Издавач: Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје, 2010

 

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Издавач: ФИООМ, 2010

 

Коментар на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

Автори: Д-р Борче Давитковски, Д-р Ана Павловска-Данева

Уредници: Неда Коруновска Аврамовска, Данче Даниловска - Бајдевска, Нада Наумовска

Издавач: ФООМ, 2011

 

Доколку сте заинтересирани можете да ги погледнете и другите публикации кои можете да ги преземете од Justicia.mk.