Подземен катастар

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 1294 пати
Датум на објава: 15/12/2013

 

Агенцијата за катастар на Република Македонија, може да констатираме дека често е во имплементација на нови услуги, техники и реформи со кои и поразвиените соседни земји не можат да се пофалат. Проблемот со непостоење на подземен катастар за македонските градови, наскоро ќе биде минато. Законските измени се направени и донесен е и новиот Правилник за премер на подземен катастар кој е веќе во сила.  Со Правилникот се пропишани правила кои ќе придонесат за униформно мерење на подземните инсталации.

 

Со овие измени, обврска е на компаниите да го направат премерот преку геодетските фирми, кои се спремни за овакви мерења, за што законскиот рок за оваа обврска е 5 години и веќе е во тек. Според директорот на Агенцијата за катастар и недвижности Славчо Трпески, во изјава за медиумите, констатира дека придобивките од подземниот катастар се многубројни.

 

„Компаниите со самиот премер ќе знаат каде им се нивните инсталации, ќе добијат имотен лист и ќе се стекнат со право на сопственост на тие инсталации. На тој начин понатаму ќе можат да располагаат со нив. Со добивањето на имотниот лист, вредноста на компанијата ќе се зголеми, а од друга страна истите може да послужат како хипотека за кредит, да се дадат под закуп и да се отуѓат. На ниво на држава ќе се знае каде поминуваат тие инсталации. Друг аспект е безбедносниот, па кога ќе се вршат градежни работи точно ќе се знае што поминува под парцелите и инвеститорите нема да шетаат по институциите за да ги извадат документите. Во Катастарот ќе ги добијат сите тие податоци за инфраструктурата што поминува под парцелата„.

 

Во однос на граѓаните пак, и тие ќе можат да имаат увид во инсталациите кои поминуваат под нивните имоти и ќе можат да го регулираат односот со носителите на тие подземни инсталации.

 

Предмет на премер се сите објекти од копнениот сообраќај, сите подземни објекти како водоводни и канализациони инсталации и електронски-комуникациски средства, далноводите и друго. Останува да видиме како и каков надомест ќе може да се добие од страна на носителите на подземните инсталации.