Сo широко отворени очи при склучување на договори за заедничка градба

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 3436 пати
Датум на објава: 18/12/2013

Многумина граѓани изминатава деценија беа жртви на разни измами од градежни инвеститори, со години чекаа милост од самите градители, а сега правдата ја бараат пред судовите. Неинформираноста и пасивноста на граѓаните при склучувањето на договори за заедничка градба, доведе до тоа тие да станат жртви и да останат без своите домови. 

Договорот за заедничка градба е договор со кој се регулираат меѓусебните права, должности и одговорности за заедничка градба на објект, во кој јасно треба да биде наведено кој ќе биде носител на правото на градба, и кој ќе ја има обврската за плаќање надоместок  за уредување на градежното земјиште. 

Обврските на Изведувачот на работите во овие договори може да бидат разновидни. Прво, изградба на нов градежен објект (со рушење на постоечкиот). Второ, вршење на одредени градежни објекти или вршење на реконструкција на веќе постоечки градежен објект. И трето, извршување на градежни работи на земјиште на кое такви работи претходно не биле изведени. 

При склучувањето на договорот пренесувањето на правото на градба може да биде: целосно (правото на градба се пренесува на име на Изведувачот на работите), делумно (правото на градба делумно се пренесува на Изведувачот на работите, а дел останува на сопствениците/сосопствениците на земјиштето или објектот, каде поделбата е изразена во дропки) или воопшто да не се пренесува правото на градба (правото на градба останува да гласи на сопствениците/сосопствениците на земјиштето или објектот). 

Склучувањето на договор за заедничка градба во кој е предвидено делумно да се пренесе правото на градба на Изведувачот на работите, а дел да остане на сопствениците/сосопствениците на земјиштето или објектот, подразбира дека одобрението за градење и употребната дозвола ќе гласат и на име на Изведувачот на работите, и на име на сопствениците/сосопствениците, а тоа подразбира и дека така ќе бидат запишани во имотен лист. 

Сепак, праксата во нашата земја покажува дека Изведувачите на работите најчесто нудат и се согласни да потпишат договори во кои правото на градба целосно се пренесува на нивно име. Склучувањето на ваков договор, за сопствениците/сосопствениците претставува сериозен ризик по однос на нивните права од градба, од причина што на оној на кој гласи правото на градење, односно одобрението за градење и употребната дозвола, тој ќе биде запишан во јавните книги, односно во имотен лист како сопственик. 

Во ваквите случаи, по изградбата, односно доградбата на градежниот објект потребно е Изведувачите на работите да склучи и завери на нотар договор за купопродажба на недвижен имот со сопствениците/сосопствениците.

 

Ризикот за сопствениците/сосопствениците се состои од следново: 

- можност Изведувачот на работите да започне со изградба/доградба, и на половина работа да го остави недоизграден објектот, 

- можност објектот воопшто да не се изгради/догради, 

- огромна веројатност по изградбата/доградбата на објектот, Изведувачот на работите да не склучи договори за купопродажба со станарите

- при склучувањето на договорите за купопродажба на недвижноста се јавува прашањето кој ќе го плати данокот на промет, па затоа потребно е сите даноци вклучувајќи и такси (како данок на имот, данок на промет на недвижности и права и евентуално новововедени даноци) кои произлегуваат од купопродажбата, уште во договорот за заедничка градба да биде јасно предвидено на која договорна страна паѓаат.   

Договорите за заедничка градба навидум изгледаат примамливо за граѓаните од причина што во нив Изведувачите на работите најчесто се обврзуваат да извршат целокупен инженеринг, да ја финансираат целата изградба/доградба на станбениот простор, при што сопствениците/сосопственицитево просек вкупно добиваат 30% од градбата. Меѓутоа, се советуваат граѓаните при склучувањето на ваков вид на договори задолжително да се консултираат со адвокат, кој би можел да даде издржан стручен совет и да изготви квалитетен договор, а со цел обезбедување комплетна заштита и сигурност на двете страни во ваквиот вид на заедничко вложување. 

Договорите за заедничка градба навидум изгледаат примамливо за граѓаните од причина што во нив Изведувачите на работите најчесто се обврзуваат да извршат целокупен инженеринг, да ја финансираат целата изградба/доградба на станбениот простор, при што сопствениците/сосопственицитево просек вкупно добиваат 30% од градбата. Меѓутоа, и покрај договорените придобивки нашата канцеларија секогаш ги советува граѓаните при склучувањето на ваков вид на договори задолжително да се консултираат со адвокат, кој би можел да даде издржан стручен совет и да изготви квалитетен договор, а со цел обезбедување комплетна заштита и сигурност на двете страни во ваквиот вид на заедничко вложување. 


Извор: HeadLines - http://hl.mk