Продлабочена тема „Природно право“

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 763 пати
Датум на објава: 19/12/2013

Природното право ја претставува идејата на едно право, бидејќи не треба да се даде благодарност на човечкиот авторитет, право што многу повеќе се увидува во (позитивното) право на човекот и што го легитимира. За секоја државна инстанца и секој човек тоа бара безусловно обврзување. Најпрво би сакале да видиме две типични дефиниции :

Природно право (I) (лат. jus naturale), во правната филозофија наддржавното, надпозитивното право, кое не почива на човеково поставување и формирање на права и во одредени околности може да стои во спротивност со државното право (вистинско право, природно право).
Како право на разумот природното право се наоѓа  уште во античката филозофија, потоа повторно во новиот век (ренесанса, барок и просветителство). Природното право стана дури и посебен академски предмет со барање да биде филозофија на правото, понатаму основа за големи правни системи (Гротиус, Пуфендорф), за теоријата за државен и општествен договор и со тоа за конституционална држава, за хуманизирање на кривичното право (отстранување на вештерски процесии и мачења) како и позитивирање на човековите права и со тоа на либералната држава.
Злоупотребата на позитивното државно право во 20 век по 1945 год. доведе до оживување на филозофската антропологија и за "враќање на природното право".

Природно право (II): Севкупноста од сите права што се наоѓаат во човековото суштество, е образложена во неговата природа и е вродена. Секој човек во подеднаква мера ги поседува истите природни права (на пр. правото на живот и телесна неповредливост или на лична слобода), независно од полот и возраста, неговата позиција во општеството, од времето и местото и државниот поредок во кои живее. Природните права се пред- и наддржавни и затоа се непроменливи, "вечни" права; тие се разликуваат од законите и други правни норми, кои се појавуваат и менуваат низ историјата, тоа значи од позитивното право и имаат потреба од поголем правен квалитет од нив.
Корените на идејата за природните права досегаат и до грчката Антика; таа идеја е содржана веќе во филозофијата на некои софисти (5 и 4 век п.н.е.),кај Платон (427-347 п.н.е.) и Аристотел (384-322 п.н.е.), посебно била обликувана од Стоа (од 3. век п.н.е.) и неговите грчки и римски приврзаници, а понатаму развивана од Цицерон (106-43 п.н.е.), Сенека (околу 4. век п.н.е.- 65 год. н.е.) и Епиктет (околу 50-138).
Во христијанската филозофија и теологија на средниот век, посебно во онаа на Тома Аквински (1225-74) и други схоластичари природните права важеа за одлив на божјото право, кое живее во човекот.
Природните права стекнаа политичко значење дури во времето на просветителството (17/18 век). Теоријата за природните права како права втемелени во разумната природа на човекот (права на разумот), која беше развиена од Ј. Алтхузиус (1557-1638) и Х. Гротиус (1583-1645), а понатаму развивана одС. Пуфендорф (1632-94), Хр.. Toмазиус (1655-1728), Х. Волф (1679-1754), Ж.Ж. Русо (1712-78), И. Kaнт (1724-1804) и други послужи за политичко образложување на Француската револуција (1789) и други "граѓански" револуции од 18 и 19 век и стана средство на граѓанството во неговата борба против феудалистичкиот општествен систем (феудализам) и апсолутистичката држава (апсолутизам) и за правната држава. Во човековите и граѓанските основни права, врз кои почива правната држава во новиот век, природните права добиваат конкретен лик.

Станува јасно дека човековите права потекнуваат од оваа традиција. Рационалистичкото и просветителското учење за природните права својот врв го доживеа во 17 и 18 век. Во 19 век доминираше движењето спротивно на учењето за природните права - правниот позитивизам, кој поаѓа од тоа дека важи само позитивно (поставеното) право, независно од она што во него се вели. Добри причини говорат и за обата правци, но обата правци кријат и опасности. 

 

Правниот позитивизам на 19 век го набљудуваше екстремниот случај да се преведува "перверзно" право, како чисто хипотетички. Но, токму тоа стапи во тоталитарните и фашистички диктатури на 20 век. Затоа по крајот на Втората светска војна се дојде до нов начин на размислување, до враќање кон природното право. Сега во рамките на Обединетите нации се прави обид за позитивирање на природното право во форма на човекови права. Тоа значи, се држи цврсто за идејата дека постои надрегионално право, но и се обиде да го запише на хартија ова право, обврзувачко за сите луѓе.

Се работи за компромис на погоре презентираните екстремни позиции: секако дека во прв ред важат пишаните закони, но придржувањето на законот мора да се избегне по секоја цена. Ако законите ја повредат праведноста, тогаш постои обврска да не се поклонуваш пред истите. Што се подразбира под "праведност" произлегува од документите што се признаени од целиот свет, посебно  "Универзалната декларација на човековите права".