Што е „due diligence“?

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 1121 пати
Датум на објава: 20/12/2013

 

„Due diligence“ е термин кој се користи во неколку ситуации кои што се сведуваат на процесот на длабока анализа и истражување на некоја компанија или лице, пред потпишување на некој договор или превземање на некое дејство со одреден висок степен на внимание. Во некои случаи може да го сретнеме „due diligence“ како правна обврска меѓутоа се почесто може да го сретнеме како една фаза од процесот на превземање или спојување на некоја компанија, односно фазата на анализирање, оценување и вреднување на компанија од страна на компанијата превземач. Во Македонија можеме да сретнеме адвокатски друштва или консалтинг-фирми кои го имаат „due diligence“ во нивното портфолио на услуги кои ги нудат.

 

Терминот „due diligence“ во човековото право ја има најдено својата примена во официален документ на Обединетите нации преку Прирачникот со начела за заштита на човековите права во деловното право. Всушност членките на OECD се согласуваат да спроведат повисоки стандарди на корпоративно однесување, односно корпорациите преку „due diligence“ да извршат проверка на третите субјекти со кои соработуваат во откривање на потенцијално кршење на основните човекови права во нивното работење.

 

„Due diligence“ во граѓанската постапка ја означува потребата од неопходно разумно истражување пред да бидат превземени какви било други мерки. Во кривична постапка „due diligence“ е единствената одбрана во случај кога обвинетата страна треба да докаже дека биле превземени сите мерки со цел спречување да дојде до настанот кој е предмет на таа постапка.