Енергетските инвестиции на банките за развој ја загрозуваат способноста на балканските земји да ги исполнат енергетските и климатските цели на ЕУ

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 480 пати
Датум на објава: 20/01/2014

Доминантните инвестиции на меѓународните финансиски институции (МФИ) во фосилни горива, во западно-балканските земји, го попречуваат нивното усогласување со барањата за пристап во Унијата, открива новиот извештај „Инвестирај набрзина – ќе се каеш полека“, изработен во рамките на програмата „Одржлива енергетска политика за југоисточна Европа“ (SEE SEP).

Европската инвестициона банка, Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) и Светската банка ги ревидираат своите стратегии за поддршка на енергетскиот сектор, извештајот открива дека банките за развој потрошиле 32 пати повеќе средства за фосилна енергија отколку за обновливи извори (не вклучувајќи ја хидроенергијата).
Ваквиот тренд укажува на тоа дека земјите од Западен Балкан[1] се движат во спротивна насока од целите на ЕУ за ублажување на климатските промени за 2020, 2030 и 2050 година – цели, кои овие земји аспиранти ќе мора да ги исполнат.
Граѓанските здруженија повикуваат да се стопираат меѓународните јавни инвестиции во фосилна енергија, а да се засили поддршката за енергетска ефикасност и заштеда на енергија, особено за домаќинствата.
 
Покрај останатото, извештајот покажува дека:

Речиси половина од заемите за енергетски проекти на ЕБОР (инаку најголемиот јавен заемодавач во регионот) биле наменети за поддршка на фосилна енергија, додека само два проценти од портфолиото на банката биле потрошени за обновлива енергија без хидроенергетски проекти, а дополнителни 23 проценти за хидроенергија.

Фосилната енергија добила 36 проценти од вкупните инвестиции во регионот на сите МФИ заедно (или 597.3 милиони евра), за хидроенергија биле потрошени 310.1 милиони евра, а за обновлива енергија само 18.5 милиони евра, односно 1 процент; и енергетската ефикасност, која има висок потенцијал за решавање на проблемот со енергетската сиромаштија во регионот и превенира нова еколошки штетна енергетска инфраструктура, добила само 17 проценти од портфолиото на сите МФИ заедно, односно 288.8 милиони евра.

Македонија е една од само две држави во регионот во кои засега МФИ не инвестирале средства во фосилна енергија. Во извештајот се наведува дека „еден од главните проблеми со инвестициите на овие институции во Македонија е влијанието на хидроцентралите. ЕБОР го одобри финансирањето на 68 MW централа „Бошков Мост“ во Националниот парк „Маврово“ а Светската банка размислува за финансирање на уште една централа („Луково Поле“) во истиот Национален парк. Во септември 2012 година Меѓународниот сојуз за зачувување на природата (IUCN) усвои резолуција со која се повикуваат властите во Македонија и меѓународните финансиски институции да ги откажат плановите за изградба на хидроцентрали во Националниот парк Маврово. Маврово би можел да го загуби статусот на национален парк и идното назначување за Натура 2000 подрачје. Македонија сака да стане членка на ЕУ и таа ќе мора да обрне повеќе внимание на заштитата на биолошката разновидност, имајќи го предвид фактот дека Натура 2000 подрачјата се од вредност за целата Европска унија“.

И двата споменати проекти имаат спорни елементи: во моментов Бошков мост е под детална ревизија во ЕБОР за потенцијалните прекршувања на сопствените процедури на банката; додека за проектот Луково поле, кој делумно влегува во зоната на строга заштита и каде според македонските закони не смее да се спроведуваат никакви проекти, се предложи ново зонирање според кое токму делот потребен за овој проект, без особени објаснувања, се деградира од зона со највисок степен во зона со најнизок степен на заштита.
 
Скратената верзија од извештајот на македонски јазик можете да ја симнете тука.


Извор: http://ekostav.mk - Екостав