Министерот Сараќини учествуваше на шестата Годишна конференција „Правата од интелектуална сопственост: Заштита и едукација во Македонија”

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 544 пати
Датум на објава: 25/12/2013

Министерот за економија Ваљон Сараќини ја отвори конференција  „Правата од интелектуална сопственост: Заштита и едукација во Македонија“, која ја организира Американската стопанска комора во Република Македонија. Свои обраќања на конференцијата имаа и Биљана Јанева, претседател на Работната група за правата од интелектуална сопственост на Американската стопанска комора во Македонија, проф. д-р Јадранка Дабовиќ – Анастасовска, која ги презентираше заклучоците од проценката на Националната стратегија 2009-2012, за која како експерт беше ангажирана при подготовката и при изготвувањето на нејзината проценка во јуни 2012 година, како и Магдалена Шарламанов од Делегацијата на Европската Унија во Македонија.

Целта на конференцијата беше поддршка за целосно имплементирање на Националната стратегија за правата од интелектуална сопственост 2009-2012 година, регионалните трендови и напорите на заедницата за генерално подигнување на свеста за ова важно прашање.

„Интелектуалната сопственост е важна за целокупниот внатрешен пазар на секоја земја, но и на пазарот на Европската Унија, имаќи предвид дека заштитата на интелектуалната сопственост ја промовира креативноста и иновативноста на економијата“, рече министерот Сараќини во своето обраќање, потенцирајќи дека таа игра огромна улога во зголемувањето на вработеноста и унапредувањето на конкурентноста на стоките и услугите, вкупниот економски раст и развој на државите.

Сараќини потсети дека Република Македонија од своето осамостојување инвестира во градење ефикасен систем на заштита, во јакнење на капацитетите на институциите, во подигање на јавната свест за значењето на правата од интелектуална сопственост и придобивките од нивната заштита.

„Владата на Република Македонија покажа силна политичка волја за регулирање на ова прашање преку формирање Координативно тело за интелектуална сопственост, за вршење на координирани акции кога е во прашање повредата на правата од интелектуална сопственост. Тоа ја игра главната улога во борбата против феномените на пиратеријата и фалсификатите на индустриската сопственост - трговска марка, индустриски дизајн, спречување на патентното право и авторските и сродни права“, рече министерот за економија. 

Министерството за економија и Државниот завод за индустриска сопственост, во соработка со другите министерства и институции инволвирани во заштитата на интелектуалната сопственост, изготви Национална Стратегија за заштита на правата од интелектуална сопственост. Оваа стратегија претставува значаен документ за претставување на развојот на интелектуалната сопственост, а преку конкретните цели и задачи содржани во Акциониот план, се придонесе кон поддршка на конкурентноста на домашните производи и технологии.

„Стратегијата ќе придонесе за градење на едно ново општество базирано на знаење кое ќе биде компатибилно со европското и меѓународното општество засновано на поттикнување на странски инвестиции, задржување и привлекување таленти кои талентот и иновативното знаење економски ќе го ефектуираат, унапредување на развојот на малите и средни претпријатија, како и  промовирање на креативноста и иновативноста и зголемување на вработеноста“, истакна Сараќини.

Преку излагањето на Биљана Јанева присутните имаа можност да се запознаат со ставовите на бизнис заедницата во однос на спроведувањето на заштитата на правата од интелектуална сопственост и јавната свест за ова прашање во земјата.

„Иако во последниве години се донесени голем број на закони, она што недостасува е нивно спроведување. За да се спречи уназадувањето на земјата во заштитата на правата од интелектуална сопственост потребно е сите инволвирани институции дел од своите секојдневни активности да ги насочат и да посветат внимание на ова прашање во наредниот период, без разлика дали ќе се донесе национална стратегија“, истакна Јанева.

Фалсификувањето стана мошне популарно, но имаме драстични промени и кај правата од интелектуална сопственост во последната декада.  Добивајќи поинаква димензија, фалсификувањето се прошири и стана модерен и светски распространет феномен кој е поврзан со корупција, илегални пазари, трговија со дрога, перење пари и сајбер криминал. Фалсификувањето никогаш не е ограничено на само една земја и ниту една земја не е исклучок, што го прави овој криминал еднакво сериозен како и организираниот криминал“, посочи Магдалена Шарламанов, раководител на јавни набавки во Делегацијата на ЕУ за Македонија.


Извор: Министерство за економија на Р.М.