Монографија "Десет години од спроведувањето на Спогодбата за стабилизација и за асоцијација”

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 580 пати
Датум на објава: 17/01/2016

 

Монографијата е подготвена по повод одбележувањето на десетгодишнината на спроведувањето на Спогодбата за стабилизација и асоцијација (ССА) помеѓу Република Македонија и Европската Унија.

 

Оваа публикација е подготвена од страна на Драган Тилев, државен советник, Секретаријат за европски прашања (СЕП) и министер советник во Мисијата на Република Македонија во Европската Унија; Селвет Барути, државен советник, СЕП; Ана Ангеловска, ВД раководител на Сектор за интеграција, СЕП; Мбареса Шаќири, помлад соработник, Кабинет на заменик претседателот на Владата за европски прашања, СЕП; Билјана Бутлевска, помошник раководител на Секторот за интеграција, СЕП; Секторот за интеграција и целиот СЕП; Роберт Скот Хејзлет, заменик директор, Национален демократски институт (НДИ); и Александра Цветковска, виш менаџер на програма, НДИ.

 

Мислењата изразени во оваа монографија им припаѓаат на авторите и не ги изразуваат ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој или на владата на Соединетите Американски Држави.

 

Издавач: Секретаријат за европски прашања (СЕП) Главен уредник: м-р Драган Тилев Уредувачки одбор: Селвет Барути, СЕП; м-р Ана Ангеловска, СЕП; Билјана Бутлевска, СЕП; Мбареса Шаќири, СЕП; м-р Роберт Скот Хејзлет, НДИ; и Александра Цветковска, НДИ.

 

ПРИЛОГ: "Десет години од спроведувањето на Спогодбата за стабилизација и за асоцијација”