Трговски полномошник

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 1868 пати
Датум на објава: 06/09/2014

 

Одредбите кои го регулираат трговскиот полномошник ги пронајдовме во Законот за трговски друштва во членовите 79 и 80. Според нив трговски полномошник е вработено лице во трговското друштво или друго физичко лице кое, за награда, е овластено од застапниците по закон на друштвото да го води претпријатието или негов дел, во рамките на даденото полномошно. Трговското полномоштво се дава во писмена форма со заверка на потписите кај нотар.

 

Трговскиот полномошник е овластен да ги склучува сите договори и да ги презема сите правни дејствија што се вообичаени во прометот при водењето на претпријатието или на негов дел и тоа во рамките на даденото полномошно. Трговскиот полномошник не може, без посебно овластување да ги отуѓи ниту да ги оптовари неговите недвижности, да го обврзе со меница или со чек, да презема обврски од гаранција, да земе заем за него, да договори надлежност на избран суд и да се спогодува или да води спор. Ограничувањата на овластувањата на трговскиот полномошник, освен горенаведените, немаат правно дејство спрема трети лица кои за нив не знаеле ниту морале да знаат.