Трговски патник

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 2475 пати
Датум на објава: 01/02/2014

 

Трговското друштво, односно трговецот-поединец, според член 81 од Законот за трговски друштва, може на лице кое е вработено кај него или на друго физичко лице да му даде полномошно како на трговски патник. Полномошното на трговскиот патник му се дава во писмена форма.

 

Трговскиот патник е овластен во име и за сметка на давачот на полномошното да склучува договори за продажба на неговата стока, да ја испорачува таа стока, да продава на кредит ако има посебно овластување за тоа, да ги прима изјавите на купувачите во врска со стоката што е предмет на тие договори, да дава изјави и да презема други дејствија заради зачувување на правата на давачот на полномошното што прозлегуваат од договорот што го склучил од негово име и за негова сметка. Трговскиот патник не може, без посебно овластување, да продава стока што се плаќа, на почек или на рати.