22/12/2016 „Новините во Законот за општа управна постапка и нивната рефлексија врз работата и актите на органите што го применуваат ЗОУП“

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 1296 пати
Датум на објава: 25/11/2016

 

IURIDICA PRIMA

Институт за правно-економски истражувања и едукација

Ј У Р И Д И К А   П Р И М А

 

Почитувани, со особена чест и задоволство

Ве покануваме да присуствувате на еднодневниот семинар на тема:

 

„Новините во Законот за општа управна постапка и нивната рефлексија врз работата и актите на органите што го применуваат ЗОУП“

Место: х. Континентал Скопје * Датум: 22 декември 2016 * Време: 11:00

 

П Р О Г Р А М А

 

Регистрација на учесниците (11:00-11:15)

Прва тема: „Новините во Законот за општа управна постапка“ излагач, д-р Борче Давитковски, редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје (11:15-11:45)

Дискусија и прашања (11:45-12:00)

 

Втора тема: „Новини во Законот за општа управна постапка во поглед на решавањето и одлучувањето“ излагач, д-р Ана Павловска Данева, редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје (12:00-12:30)

Дискусија и прашања (12:30-12:45)

Кафе пауза (12:45-13:10)

 

Трета тема: „Новини во редовните и вонредни правни лекови во управната постапка“ излагач, д-р Ивана Шумановска Спасовска, доцент на Правниот факултет „Јустинијан Први“ Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје (13:10- 13:40)

Дискусија и прашања (13:40- 14:00)

 

Четврта тема: „Судската пракса на Управниот суд на Република Македонија “ излагач, Снежана Трповска, судија во Управниот суд на Република Македонија (14:00-14:30)

Дискусија и прашања (14:30- 14:50)

Сумирање на заклучоците (14:50-15:00)

Модератор на семинарот: д-р Ангел Ристов, доцент на Правниот факултет „Јустинијан Први“ Универзитет  „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје

 

Цена по учесник изнесува 1500 денари и вклучува комплетен писмен материјал и сертификат за учество на семинарот.

 

Напомена: Еднодневниот семинар ќе се одржи доколку се пријават најмалку 35 лица

Уплатата треба да биде извршена на име: 

Јуридика Прима - Скопје 

ул. Димо Хаџидимов 8/1 Скопје

Број на жиро сметка: 270-0711667501-73  Халк банка АД Скопје

 

Подетални информации за програмата и пријавување кај Александар Николов   моб. 076 846 244

* facebook: Iuridica Primа

* e-mail: iuridicaprima@gmail.com 

* www.iuridicaprima.mk