Трговски регистар, Субјекти што се запишуваат во трговскиот регистар и Рок за поднесување пријава за упис во трговскиот регистар

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 1941 пати
Датум на објава: 13/01/2014

Трговскиот регистар како јавна книга содржи податоци и прилози (исправи и докази) за субјектите на уписот за кои уписот е пропишан со закон.Трговскиот регистар се состои од регистарска влошка (класер) во којашто се запишуваат податоците на упис и збирка на прилози во којашто се приложуваат исправите и доказите на секој запишан субјект. Сите поднесоци се внесуваат во збирката на прилози на запишаниот субјект. Запишаните податоци и доставените прилози (исправи и докази) во трговскиот регистар се чуваат трајно. Трговскиот регистар го води Централниот регистар на Република Македонија. 

 

Субјекти коишто се запишуваат во трговскиот регистар (субјекти на упис) се:

1) трговец-поединец; 

2) јавно трговско друштво; 

3) командитно друштво; 

4) друштво со ограничена одговорност; 

5) акционерско друштво; 

6) командитно друштво со акции; 

7) стопанска интересна заедница и 

8) подружница на странско трговско друштво (во натамошниот текст: странско друштво), односно подружница на странски трговец-поединец. 

 

  • Сите субјекти на упис во трговскиот регистар ги запишуваат податоците определени со Законот за трговски друштва. 
  • Податоците што се запишуваат во трговскиот регистар се водат за секој субјект на упис одделно. 
  • Во регистарот се запишуваат и сите промени на податоците за кои, со Законот за трговски друштва е определено дека се запишуваат во трговскиот регистар.

 

Рок за поднесување пријава за упис во трговскиот регистар 

 

Субјектите за коишто е утврден задолжителен упис во трговскиот регистар се должни во рок од петнаесет дена од денот на стекнувањето на условите за поднесување пријава за упис во трговскиот регистар да поднесат пријава за упис, освен ако со Законот за трговски друштва и со друг закон поинаку не е определено. По истекот на три месеца од денот на стекнување на условите за поднесување пријава, Централниот регистар на Република Македонија нема да ги запише податоците и пријавата ќе ја отфрли, освен ако со Законот за трговски друштва поинаку не е определено. Ако поради пропуштањето да се поднесе пријава за упис во рок се претрпи штета, за штетата одговара физичкото лице коешто имало обврска да поднесе пријава за упис и тоа лично и неограничено со сиот свој имот.