Даночен обврзник, даночна основа и даночни стапки согласно Закон за персоналниот данок на доход

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 1625 пати
Датум на објава: 14/01/2014

Даночен обврзник

 

Обврзник на данокот на доход е секое физичко лице резидент на Република Македонија за доходот што го остварува во земјата и во странство. Резидент во смисла на Законот за персонален данок на доход е физичко лице кое на територијата на Републиката има постојано живеалиште и рестојувалиште.Резидентот има престојувалиште ако на територијата на Републиката престојува непрекинато или со прекини 183 или повеќе дена во кој било 12 месечен период.

 

Обврзник на данокот на доход, во смисла на овој закон, е и физичко лице-трговец, трговец поединец, како и физички лица што се занимаваат со земјоделска дејност, со занаетчиска дејност и лица кои вршат услуги или слободни занимања.Обврзник на данокот на доход е и физичко лице кое не е резидент на Републиката за дохо-дот што е остварен на територијата на Републиката. Обврзник на данокот на доход е и физичко лице кое непријавено врши дејност и остварува приходи кои подлежат на оданочување според одредбите на овој закон.

 

Доходот што подлежи на оданочување го сочинуваат следниве видови приходи остварени во земјата и во странство:

 

1) лични примања;

2) приходи од самостојна дејност;

3) приходи од имот и имотни права;

4) приходи од авторски права и права од индустриска сопственост;

5) приходи од капитал;

6) капитални добивки;

7) добивки од игри на среќа и други наградни игри; и

8) други приходи.

 

На оданочување подлежат сите приходи од лични примања што се остварени во пари, хартии од вредност, во натура, или во некој друг вид.

 

 

Даночна основа

 

Основа на данокот на доход претставува доходот за оданочување, намален за:

 

1) придонесите за пензиско и инвалидско осигурување, здравствено осигурување и вработување, освен за придонесите од земјоделска дејност што ги плаќаат земјоделците на катастарскиот приход;

2) придонесите за доброволно пензиско и инвалидско осигурување платени од обврзникот;

3) личното ослободување во износ од 84.000 денари, при годишно пресметување на данокот на доход; и

4) таксите и другите јавни давачки платени од приходите на обврзникот.

 

Намалувањата од точка 1 на даночна основа, не се признаваат при пресметување на данокот на доход остварен од нерезидентни лица на територијата на Републиката.

 

 

Даночни стапки

 

 Данокот на доход се плаќа по стапка од 10%. Заради одбегнување на двојно оданочување на обврзникот му се намалува пресметаниот данок на доход за износот на платениот данок на доход во друга држава, најмногу до износот што би се добил со примена на даночната стапка од 10 %.