09/02/2017 „Граѓанскиот законик и реформата во македонското наследно право“

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 3776 пати
Датум на објава: 10/01/2017

Институт за правно-економски истражувања и едукација

Ј У Р И Д И К А   П Р И М А

Почитувани, со особена чест и задоволство

Ве покануваме да присуствувате на еднодневниот семинар на тема:

 

„Граѓанскиот законик и реформата во македонското наследно право“

 

* Место: х. Континентал Скопје * Датум: 9 февруари 2017 * Време: 11:00

 

ПРОГРАМА

 

Регистрација на учесниците (11:00-11:15)

 

Прва   тема:   „Современите   тенденции   во   наследноправните   законодавства   и потребата од реформи на македонското наследно право во Граѓанскиот законик“ излагач, д-р Дејан Мицковиќ, редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје (11:15-11:45)

 

Дискусија и прашања (11:45-12:00)

 

Втора тема: „Најзначајните реформи во Книга IV – Наследноправни односи од Нацртот на Граѓанскиот законик на Република Македонија“ излагач, д-р Ангел Ристов, доцент на Правниот факултет „Јустинијан Први“ Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје (12:00-12:30)

 

Дискусија и прашања (12:30-12:45)

 

Кафе пауза (12:45-13:10)

 

Трета   тема:   „Судската   пракса   во   наследувањето“   излагач   д-р   Кирил   Чавдар поранешен судија на Врховниот суд на Македонија(13:10- 13:40)

 

Дискусија и прашања (13:40- 13:50)

 

Четврта тема: „Актуелни прашања и проблеми во оставинската постапка“ излагач

М-р Марјан Коцевски, нотар (13:50-14:15)

 

Дискусија и прашања (14:15- 14:25)

 

Петта тема: „Улогата на адвокатот во остварувањето на наследните права“ излагач адвокат (14:25-14:45)

 

Дискусија и прашања (14:45-14:55)

 

Сумирање на заклучоците  (14:55-15:00)

 

Цена  по  учесник  изнесува  1500  денари  и  вклучува  комплетен  писмен  материјал  и сертификат за учество на семинарот.

 

Напомена: Еднодневниот семинар ќе се одржи доколку се пријават најмалку 35 лица!

 

Уплатата треба да биде извршена на име Јуридика Прима - Скопје

ул. Димо Хаџидимов 8/1 Скопје

Број на жиро сметка: 270-0711667501-73 Халк банка АД Скопје

Подетални информации за програмата и пријавување кај Александар Николов моб. 076 846 244

* facebook Iuridica Primа

* e-mail iuridicaprima@gmail.com

* www.iuridicaprima.mk *