Конкурс за доделување еднократни финансиски средства за објавен научно-истражувачки труд за 2013 година

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 687 пати
Датум на објава: 17/01/2014

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“бр.58/00, 44,02 88/08, 167/10 и 51/2011) и член 10 став 4 од Правилникот за постапката и поблиските критериуми за софинансирање на издавачката дејност („Службен весник на Република Македонија, бр.82/09 и 25/11), Министерството за образование и наука распишува: Конкурс за доделување еднократни финансиски средства за објавен научно-истражувачки труд за 2013 година.

Министерството за образование и наука еднократно ќе додели финансиски средства за објавени научно-истражувачки трудови од домашни автори во меѓународни научни списанија со фактор на влијаниe (импакт фактор). Mеѓународно списание согласно овој конкурс е списание кое има меѓународен уредувачки одбор.

Конкурсот важи за труд објавен во 2013 година и ќе трае дванаесет месеци од денот на објавување во средствата за јавно информирање. Со конкурсот се предвидува:

Да се доделат финансиски средства во висина од 30.000,00 денари за 300 научно-истражувачки труда, од кои:


 - За 50 научно-истражувачки труда од научното подрачје на природно-математичките науки;
 - За 50 научно-истражувачки труда од научното подрачје на техничко-технолошките науки;
 - За 50 научно-истражувачки труда од научното подрачје на медицински науки и здравство;
 - За 50 научно-истражувачки труда од научното подрачје на биотехничките науки;
 - За 50 научно-истражувачки труда од научното подрачје на општествените науки; и
 - За 50 научно-истражувачки труда од научното подрачје на хуманистичките науки.

 

Министерството го задржува правото за дополнителен избор доколку се пријават повеќе од предвидениот број трудови за коишто ќе се доделат одредени средства, како и да додели помал број на еднократни финансиски средства од предвидените.

Пријавата со пропратната документација ја поднесува субјектот регистриран во Централниот регистар на Република Македонија за научно-истражувачка дејност во кој е вработен авторот, односно регистриран самостоен истражувач-автор на домашен научно-истражувачки труд објавен во меѓународно научно списание.

Потребни документи за пријавување на Конкурсот:


- Пополнета пријава
- Копие од објавениот научно-истражувачки труд од домашен автор во меѓународно научно списание со фактор на влијание (импакт фактор),
- Копие од страницата на меѓународното научно списание каде е наведен насловот, годината и бројот на списанието; уредувачкиот одбор и издавачот на списанието во кое е објавен научно-истражувачкиот труд,
- Официјален документ, потврда за висината на факторот на влијание (импакт факторот, според Jornal Citation Report, SCImago Journal & Country Rank, SCOPUS и т.н.) за меѓународното научно списание за 2012 година и
- Копие од уверение за државјанство на Република Македонија.


Еднократните финансиски средства за оваа намена ќе се обезбедат со средства од Буџетот на Република Македонија за 2014 година.

 

Пријавата со упатството за потребната пропратна документација може да се добие во Министерството за образование и наука или на интернет страницата на Министерството (www.mon.gov.mk).

Документите по основ на конкурсот во 3 примероци со назнака „Конкурс за објавен труд со фактор на влијание„ да се достават на адреса или во писарницата на:

Министерство за образование и наука
Ул.”Св.Кирил и Методиј” бр.54 1000 Скопје

 

Дополнителни информации за конкурсот можат да се добијат во Министерството за образование и наука канцеларија број 1407 или на телефон 3140-182, лице за контакт Александар Петров.