Заедно со првите наредни сметки ќе ни стигне и дополнителен формулар

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 536 пати
Датум на објава: 25/01/2014

 

Дирекцијата за заштита на личните податоци, ЕВН Македонија, Снабдување со топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ – Скопје, ЈП Водовод и канализација – Скопје и ЈРП Македонска Радио Телевизија отпочнаа со реализација на заеднички проект „СО ДОВЕРБА ДО ПОДОБРА УСЛУГА”. Целта на проектот е ажурирање на збирките на личните податоци на граѓаните, корисници на услугите на овие компании, но и информирање за нивната обврска за давање на личните податоци во контекст на примената на Законот за заштита на личните податоци. 

 

За таа цел изработен е формулар за ажурирање на личните податоци на корисниците кој ќе биде доставен до корисниците заедно со следните сметки за електрична енергија, вода или централно греење и пополнет ќе може да се врати во било кое наплатно место или приемна канцеларија на ЕВН Македонија, Снабдување со топлина Балкан Енерџи Груп ДООЕЛ – Скопје или ЈП Водовод и канализација Скопје.

 

Личните податоци на корисниците компаниите треба да ги обработуваат правично и во согласност со Законот за заштита на лични податоци, да бидат соодветни, релевантни и не преобемни во однос на целите заради кои се собираат и обработуваат. Корисниците имаат обврска да обезбедат точни и целосни податоци.

 

Идејата за оваа акција потекнала од Дирекцијата за заштита на личните податоци поради застарените и неточни лични информации кои ги поседуваат овие претптијатија. Преку реализацијата на оваа акција, Дирекцијата за заштита на личните податоци, ЕВН Македонија, Снабдување со топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ – Скопје, ЈП Водовод и канализација – Скопје и ЈРП Македонска Радио Телевизија ја истакнуваат заедничката заложба за достигнување воедначена заштита на личните податоци на граѓаните преку правична обработка и ажурирање на личните податоци кај давателите на јавни услуги на целата територија на Република Македонија.

 

Овие формулари ќе може да се остават на наплатните пунктови на секоја компанија, а за кампањата ќе има отворени денови и медиумски ќе биде промовирана. За да се решат сите прашања за сите нејаснотии поврзани со пополнувањето на формуларот и другите активности, ЕВН организира „Отворени денови“ со граѓаните.

 

Граѓаните се изненадени зошто им е потребен на компаниите нивниот телефон, електронска пошта па и ЕМБГ. Во Законот за заштита на лични податоци, членот 9 гласи вака:

 

„Матичниот број на граѓанинот може да се обработува само: по претходна изречна согласност на субјектот на лични податоци; за остварување на со закон утврдени права или обврски на субјектот на лични податоци или контролорот; и во други случаи утврдени со закон.

 

Матичниот број на граѓанинот може да се обработува при вршење на работи кои се однесуваат на добивање кредит, при наплата на долг, осигурување, рентирање, основање на трговско друштво, во кредитни работи, здравствена и социјална заштита, вработување и други услуги во корист на субјектот на лични податоци.

 

Контролорот води сметка матичниот број на граѓанинот да не биде непотребно видлив, печатен или преземен од збирка на лични податоци.“

 

Субјектот кој ги прибира тие информации, согласно член 10, мора да го информира субјектот на лични податоци за:

  • идентитетот на контролорот и неговиот претставник во Република Македонија, ако го има;
  • целите на обработката;
  • корисниците или категориите на корисници на личните податоци;
  • задолжителноста на давањата на одговорите на прашањата;
  • можните последици ако не се даде одговор; и
  • постоењето на право на пристап и право на исправка на неговите лични податоци.

 

Контролорот не го информира субјектот на лични податоци ако тој веќе е запознаен со работите.