ЗКПКРМ - Реакција во врска со Правилникот за начинот на одмерување на казните

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 450 пати
Датум на објава: 27/01/2014

 

По повод актуелната дебата за Правилникот за начинот на одмерување на казните, Здружението за кривично право и криминологија на Република Македонија (ЗКПКРМ) реагираше дека Правилникот не е „зрело решение“. Сметаат дека треба да се внимава на независноста и самостојноста на судскиот систем во одлучувањата по казнените предмети како и на начелото на слободно судско уверување на судиите при донесувањето на одлуките. Исто така наведуваат дека е потребна темелна стручна расправа и анализа. Дополнително наведуваат дека воедначувањето на одлуките ја вршат Апелационите судови и Врховниот суд на Република Македонија преку постапувањето по правните лекови.

 


Извор: www.dnevnik.mk