Последна шанса за 1м2 = 1 евро...

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 2211 пати
Датум на објава: 29/01/2014

 

Владата со последното продолжување на рокот за девет месеци за откуп на дворните места по цена од едно евро (61 денар) за метар квадратен, очекува тоа право да го искористат илјадници граѓани кои од било која причина, до сега не го откупиле дворното земјиште. Моментално се чека објавувањето на последниот рок, во Службениот весник на Република Македонија.

 

Според вецепремиерот и министер за финансии Зоран Ставрески, интересот на граѓаните бил добар, и многу граѓани се обраќале во Управата за имотно правни работи за да се информираат која документација е потребна. Пред оваа мерка, за еден метар квадратен дворно земјиште се плаќаше до 13 евра или 800 денари.

 

Justicia.mk немаше да биде веб–портал за правно информирање доколку не ве информира за потребните документи и постапката. Затоа, секој граѓанин кој е заинтересиран да го откупи дворното место или земјиштето под и околу куќата/зградата, може да поднесе барање за откуп до подрачното одделение на Управата за имотно правни работи при Министерството за финансии во соодветната општина. 

 

Кон барањето, потребно е да се достават следните документи:

  • Доказ за идентификација (фотокопија од лична карта или пасош);
  • Доказ за правниот основ, односно актот со кој граѓанинот се стекнал со корисничко право на градежното земјиште (закон, тапија, пресуда, решение, договор, одлука на државен орган и сл.);
  • Податоци за земјиштето (имотен лист, односно поседовен лист доколку нема катастар на недвижности, копие од катастарски план, извод од урбанистички план); и
  • Писмена изјава за непосредно фактичко владение на земјиштето.

Во тек е акцијата на отворени денови „ОТВОРЕНО СО УПРАВАТА ЗА ИМОТНО ПРАВНИ РАБОТИ“ предводена од Министерството за финансии и Управата за имотно правни работи со цел добивање на стручна помош за решавање на проблемите од имотно правен карактер. Повеќе за „отворените денови“на следниов линк.


Извор: www.finance.gov.mk