Граѓаните на Р.М. имаат повеќе заштеди во денари отколку во девизи

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 571 пати
Датум на објава: 01/02/2014

Вкупните заштеди на омаќинствата во декември достигнаа 3.042 милијарди евра. Денарските заштеди изнесуваат 1.522 милијарди евра и за прв пат се повисоки од девизните заштеди на граѓаните – 1.520 милијарди евра.

Вкупните депозити во декември изнесуваат 4.213 милијарди евра.

 

Народна банка во последниот преглед на макроекономските показатели укажува дека :

„Месечниот раст на вкупните депозити што беше забележан во последните седум месеци, продолжи и во текот на декември, но посилно во однос на претходниот месец. Зголемувањето на вкупните депозити во овој период во најголем дел е резултат на месечниот раст на депозитите на населението, како и на депозитите на приватните претпријатија, со што годишната стапка на раст на вкупните депозити на 31 декември 2013 година изнесува 4,9 % и е над проекцијата за четвртиот квартал (4,8 %). Отворениот годишен депозитен раст во најолем дел е резултат на денарските депозити, при послаб одишен раст на девизните депозити, во однос на очекувањата за нивните движења во четвртиот квартал на 2013 година. Денарските депозити на населението се зголемуваат и во текот на декември, при што нивното учество во вкупните депозити на населението (49,8) е повисоко во онос на претходниот месец. Девизните депозити забележаа мал раст во однос на претходниот месец“.