Електронската достава на судовите

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 2302 пати
Датум на објава: 03/02/2014

 

 

Вeќе некое време, во функција е порталот за електронска достава на документи www.edostava.sud.mk, иако сеуште ја нема дочекано својата полна функционалност. Моментално е во прва фаза кога е можна само достава од судовите до корисниците.

 

Преку порталот, може да се користи системот за електронска достава и прием на акти во судовите во Македонија,  овозможен преку Автоматизираниот систем за управување со судски предмети – АКМИС. За корисник може  да се регистрира, адвокат, нотар, извршител, медијатор, како и физичко лице.

 

За да го користите потребно е да се регистрирате преку доставување на барање за користење електронско сандаче до надлежните лица во судовите определени како оператори за одобрување на регистрацијата, и електронски на www.edostava.sud.mk.

 

 

Важни информации за адвокатите

 

Адвокатската комора, ги известува сите адвокати дека рокот за исполнување на оваа законска обврска полека изминува, предвидена во Законот за парнична постапка член 98 став 4. Односно адвокатите потребно е да поднесат барање за регистрација на електронско сандаче до судот за користење на Системот за електронска достава на документи, со во прилог тековна состојба, најдоцна до 10.02.2014 година, како и најдоцна до тогаш да се најават електронски на www.edostava.sud.mk.

 

Член 98 од ЗПП

(1) Тужбата, одговорот на тужбата, правните лекови и другите изјави, предлози и соопштенија што се даваат надвор од расправата се поднесуваат писмено, или по електронски пат до приемното одделение на надлежниот суд (поднесоци).

(2) Поднесоците задолжително треба да содржат адвокатски печат, освен оние кои се составени отстрана на полномошници определени во член 81 став (1) алинеи 2 и 3 од овој закон.

(3) Поднесоците мораат да бидат разбирливи и мораат да го содржат сето она што е потребно за да може да се постапи по нив. Тие особено треба да содржат: означување на судот, име и презиме поткрепени со доказ за лична идентификација, живеалиште, односно престојувалиште на странките, односно фирмата и седиштето на правното лице запишани во Централниот регистар на Република Македонија или друг регистар поткрепени со доказ од соодветниот регистар, нивните законски застапници и полномошници, ако ги имаат, предмет на спорот, вредноста на спорот, содржина на изјавата и потпис на подносителот, односно електронски потпис, е-меил адреса и контакт телефон.

(4) Поднесоците поднесени од адвокати, државен орган односно орган на државна управа, единици на локална самоуправа, правни лица и лица кои вршат јавни овластувања покрај податоците од ставот (3) на овој член треба да содржат и податоци за електронско сандаче за достава на писмената регистрирано согласно со закон.

(5) Странката во поднесокот е должна да го наведе својот единствен матичен број на граѓанинот, односно единствен матичен број на субјектот на уписот (ЕМБС) за правните лица.

(6) Ако изјавата содржи некое барање, странката треба во поднесокот да ги наведе фактите врз кои се заснова барањето, како и докази кога е тоа потребно.

(7) Изјавата што се дава со поднесокот може, наместо со поднесок, да се даде усно на записник кај парничниот суд.

(8) Поднесокот од адвокат задолжително содржи печат, односно електронски потпис од адвокатот и адвокатска маркичка предвидена со посебен закон, во спротивно поднесокот се смета за неуреден и судот ќе го отфрли. До донесување на посебен закон со кој се уредува адвокатската маркичка, поднесокот од адвокат задолжително треба да содржи печат, односно електронски потпис.

За да се информирате детално, кликнете на www.edostava.sud.mk каде можете да го пронајдете упатството и потребните документи за регистрација.