Тарифа на Централен регистар на Р.М.

Автор: justicia.mk
Прoчитана: 1103 пати
Датум на објава: 03/12/2013

За извршените услуги од делокругот на својата работа, кој е утврден со Законот за Централен регистар или друг закон, а кои се однесуваат на упис, внесување, обработување, обединување, класифицирање, селектирање, складирање, чување и користење на податоците, Централниот регистар на Република Македонија наплаќа соодветен надоместок кој е утврден во оваа тарифа, која што можете да ја погледнете овде.