Адвокатска тарифа

Автор: justicia.mk
Прoчитана: 4573 пати
Датум на објава: 20/01/2014

       Согласно Законот за адвокатура, наградата на адвокатите е иста на целата територија на Република Македонија, согласно со утврдена адвокатска тарифа. Адвокатската тарифа ја донесува министерот  за правда по претходно прибавено мислење од Адвокатската комора и согласност од Владата на Република Македонија.


 

 
 
 

Адвокатска Тарифа


Врз основа на член 15 од Законот за Адвокатура (Службен Весник на РМ бр. 80/92) и член 25 од Статутот на Адвокатската комора на Република Македонија, на 40-то годишно собрание одржано на 27.03.1993 година, Адвокатската комора ја донесе, а Управниот одбор на АКРМ, врз основа на член 34 точка 2 потточка 5 од Законот за адвокатура (Службен Весник на РМ бр. 59/02) и член 23 став 1 алинеја 1 од Статутот на АКРМ (Службен Весник на РМ бр. 97/02) со своја одлука на седница одржана на ден 19 март 2005 година го утврди пречистениот текст на 

 

ТАРИФА
за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1


    Со оваа тарифа се одредува висината на наградата и трошоците на дадената правна помош.
Адвокатот и странката можат слободно да ја договорат наградата и трошоците како и начинот и средствата за плаќање, но не пониско од предвидените со тарифата.
 

Член 2


Плаќањето на наградата и трошоците се врши во пари, а се пресметува во денари.
 

Член 3


Во предметите во кои една од странките е странско физичко или правно лице, во предметите во кои има прилози на странски јазик, или се контактира на странски јазик, наградата е двојно поголема.
 

Член 4


Ако во текот на постапката се изменила Тарифата еднаш или повеќе пати, ќе се примени тарифата што е во сила на денот на пресудувањето односно на одлучувањето.Од тој ден па до денот на исплатата на износот на адвокатската награда и трошоците се пресметува законска камата.
    Неисплатената награда и трошоци странката секогаш ги плаќа на адвокатот по тарифата што е во сила на денот на плаќањето.
    Напомена:
    Со решение на Уставниот суд на РМ, У.бр. 115/93 од 15.09.1993 година, не се поведува постапка за оценување на уставноста и законитоста на член 4.
 

Член 5


    За дел од наградата и трошоците, странката може да му даде аконтација на адвокатот.
    Ако странката го откаже полномошното на адвокатот, должна е да му исплати за едно дејствие што требало да се преземе.
 

Член 6


    На странката, која по законот може да биде ослободена од плаќање на трошоци на постапката (сиромашно право), адвокатот е должен да и даде бесплатна правна помош.
 

НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ

Член 7


    За извршување на правна помош, странката е должна на адвокатот да му ги надомести и трошоците :
1.    За превоз, до висина на трошоците на патниот билет за превозното средство што го користел адвокатот, а за употреба на сопствено возило ќе му надомести по 30% од цената на најскапиот бензин за секој изминат километар.
2.    За ноќевање, до висина на трошоците за ноќевање.
3.    На име дневница ќе му се исплати вообичаена дневница или по договор.
4.    За отсуство од канцеларија , ќе му бидат надоместени трошоци за секој започнат час 20% од наградата за дејствието за кое патува, но не повеќе од 7 часа за еден ден.
 

НАГРАДА ЗА ДАДЕНА ПРАВНА ПОМОШ

Член 8

 

I.    Награда за пишување на писмени состави ( поднесоци)


1.    За пишување на поднесоци со кои се поведува постапка, образложени поднесоци, приговори, одговори и изјави на последна волја, награда се определува според висината на барањето во поднесокот или според пропишаната дисциплинска или друга мерка и според пропишаната казна.

2.    За состав на писмени договори наградата изнесува од 1.000,00 до 2.000,00 денари.

1)    За поднесоци со барање до 10.000 денари или пропишана дисциплинска мерка, парична казна или затвор до 1 година изнесува  1.000,00 денари
    -    од 10.001,00 до 25.000,00 денари или казна затвор до три години наградата изнесува  1.500,00 денари.
    -    од 25.001,00 до 50.000,00 денари  или казна затвор до пет години наградата изнесува  2.000,00 денари.
    -    од 50.001,00 денари до 100.000,00 денари или казна затвор до десет години наградата изнесува  2.500,00 денари.
    -    над 100.001,00 или казна затвор над десет години како и во полициска постапка наградата изнесува  3.000,00 денари.

3. За поднесоците со кои се поведува постапка пред Уставен суд, за статусни и станбени спорови, за работни спорови за престанок на работен однос, авторски права, патенти и лиценци како и индустриска сопственост, за упис, измена и проширување на регистрацијата во судскиот регистар, наградата изнесува колку максималната во точка еден.

4.  За состав и пишување на нормативни акти, наградата се договара со писмен договор.

5.    Во поднесоците во кој покрај главното барање се предлага времена мерка или предлог за обезбедување докази, наградата се зголемува за 20 %.

6.    Во поднесоците во кои има тужба и противтужба, наградата се определува според збирот на двете барања.

7.    Во поднесокот во кој има повеќе учесници, наградата се зголемува по 30% за секое наредно лице, а за секое наредно лице од спротивната страна по 15%, но не повеќе од пет пати од предвидената награда од член 8 од Тарифата.

8.    За тужба со предлог за издавање платен налог и за предлози за извршување, наградата е 50% од соодветната награда од точка еден.

9.    За поднесоци за издршка, необразложени поднесоци, изјави, молби, полномошна со кои е овластен адвокатот за застапување и превземање на дејствија во име на властодавецот во сите постапки и други видови полномошна како и трошковници и други слични поднесоци, наградата е како најниската награда од точка еден.

10.    За поднесоците во кои се бранети повеќе лица, наградата од точка осум се зголемува по 50% за секое наредно лице, а ако има сообвинети за секое наредно лице по 25%, но не повеќе од пет пати од предвидената награда од член 8 од Тарифата.

II.    Награда за одбрана и застапување


1.  За застапување и одбрана, наградата е како за состав на соодветниот поднесок и саатнина од 20% за секој започнат час.

2.  За одбрана на клиент во претходна судска постапка, посета на клиент лишен од слобода, за присуство на вештачења, за увид на лице место и слични дејствија, наградата изнесува како под точка еден од Тарифата.

3.  За застапувања и одбрана како и превземање на дејствија од точка 2 на овој став кои се одвиваат во повеќе денови, без оглед дали се одржани, продолжени или одложени, секој започнат нов ден се смета за ново застапување, односно нова одбрана. 
      

III.    Награда за состав на правен лек


    За состав на редовен и вонреден правен лек и одговор на редовен и вонреден правен лек, наградата е 50% поголема од наградата за застапување или одбрана, а ако адвокатот не учествува на расправа или претрес, наградата е 100% зголемена.

IV.    Награда за правни совети


1.    За усмен правен совет, наградата изнесува 20% од соодветната награда за писмен состав и саатнина од 20% за секој започнат час.

2.    За писмени совети наградата изнесува 50% од соодветната награда за писмен состав и саатнина од 20% за секој започнат час.

V.    Заеднички одредби


1.    Наградата предвидена по одредбите на оваа Тарифа се зголемува за 30% на име паушал за сите споредни дејствија што се тарифирани.

2.    За утврдување на правосилност и извршност наградата изнесува 10% од предвидената за соодветното дејствие по оваа тарифа.

3.    Сите дејствија предвидени со оваа тарифа се тарифираат според најсродното дејствие од оваа тарифа.

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

Член 9


Толкување и тековно усогласување на оваа тарифа со порастот на трошоците за живот врши Управниот одбор на Адвокатската комора на Република Македонија.

Член 10


Пречистениот текст на Тарифата за награда и надомест на трошоците за работа на адвокатите ги опгаќа :  Тарифата за награди и надомест на трошоците за работа на адвокатите (Службен Весник на РМ бр. 23/93), Одлука (Службен Весник на РМ бр. 4/94), Одлука за измена на Адвокатска тарифа(Службен Весник на РМ бр. 80/02), Одлука за измени и дополнувања на тарифата за награда и надомест за работа на адвокатите ( Службен Весник на РМ бр. 14/05), во кои е означено времето на нивното влегување во сила.
Управен Одбор на 
Адвокатска комора на РМ

 Пречистениот текст на оваа Тарифа е објавен во Службен весник на Република Македнија бр.20/2005 година.