Нотарска тарифа

Автор: justicia.mk
Прoчитана: 8727 пати
Датум на објава: 06/12/2013

Согласно законот за нотаријат, наградата на нотарите е иста на целата територија на Република Македонија, согласно со утврдена нотарска тарифа. Нотарската тарифа ја донесува министерот за правда по претходно прибавено мислење од Нотарската комора и согласност од Владата на Република Македонија. Последната измена на нотарската тарифа се случи на почетокот од 2011 година со која трошоците и наградата се намалија за 25,2%. Оваа измена имаше за цел да се помогне и да им се олесни пристапот до нотарските услуги на граѓаните.

 

Нотаријатот во Република Македонија функционира од 1996 година, со моментален број од 177 нотари кои можете да ги погледнете во нашиот регистар на нотари.

 

Во прилог, Нотарска тарифа, Службен весник на РМ, бр. 19 од 16.2.2011 година.НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА

МАКЕДОНИЈА

 

Врз основа на член 137-а од Законот за нотаријатот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07, 86/08 и 139/09), Нотарската комора на Република Македонија врз основа на претходна согласност на министерот за правда на ден 22.1.2011 година, донесе

 

НОТАРСКА ТАРИФА

 

1.  ОПШТИ ОДРЕДБИ

 

Член 1

Со оваа тарифа се определува наградата за работата и надоместокот на трошоците во вршењето на службените дејствија од делокругот на работата на нотарот.

Член 2

(1) Наградата на нотарот се определува:

а) според вредноста, сложеноста и видот на нотарската исправа, и

б)  според  времето  и  местото  потребно  за  подготовка  и  вршење  на  определени службени дејствија.

(2) За дејствијата за кои не може да се определи награда врз основа на критериумите од ставот (1) на овој член се определува паушален износ, без оглед на вредноста или времето потребно за преземање на определени службени  дејствија.

(3) Трошоците на нотарот за извршените службени дејствија се определуваат според реално направените трошоци за изработка на одделни нотарски исправи, трошоците за службените дејствија преземени надвор од нотарската канцеларија и трошоците за превоз.

 

2.  ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА

НА ПРЕДМЕТОТ НА СЛУЖБЕНИТЕ ДЕЈСТВИЈА

 

Вредност на стварта

Член 3

(1) Наградата на нотарот се определува според вредноста на стварта -предмет на службеното дејствие, утврдена во табелите од член 11, член 16, член 18 и член 19 од оваа тарифа.

(2) При утврдување на наградата како вредност на стварта -   предмет на службеното дејствие се зема само главното побарување.

(3)  Проценетата  пазарна  вредност  на  недвижниот  имот  претставува  основ  за определување на наградата за нотарските дејствија, особено за составување на нотарски акт и потврдување на приватна исправа (солемнизација).

(4) Ако пазарната вредност на недвижниот имот не може да се процени, истата се определува врз основа на прометната вредност на недвижниот имот.

 

Вредност на заложно право

Член 4

Вредноста на заложното право (рачен залог или хипотека) се определува според висината на обезбеденото побарување.

 

Договори за закуп и службеност

Член  5

(1)  Кај договорите за закуп вредноста  на предметот на службеното дејствие се определува според вредноста на едногодишна закупнина.

(2) Кај договорите за закуп според кои закупниот однос е склучен за период пократок од  една  година,  вредноста  се  определува  според  вредноста  на  вкупниот  износ  на месечните закупнини.

(3) Кај договорите за службеност, вредноста се определува според вредноста на привилигираната недвижност.

 

Договори за физичка делба

Член 6

Вредноста на договорите за физичка делба се определува според вредноста на стварта што е  предмет на физичка делба.

 

Договори за размена

Член 7

Вредноста на договорите за размена се определува според вкупната вредност на стварите што се предмет на размена.

 

Службени дејствија во врска со трговски друштва, установи, задруги, здруженија и фондации

Член 8

(1) Вредноста на договорот за основање на трговско друштво, изјавата за основање на ДООЕЛ или која било форма на трговско друштво се определува според вкупната
вредност на вложувањата на сите основачи, односно основната главнина на друштвото.

(2) За промена на договорот за основање на трговските друштва, спојување, делба, престанок, зголемување и намалување на основачки влог вредноста на предметот на службеното дејствие се определува според големината на промената, земајќи го предвид имотот на друштвото намален за обврските.

(3) Ако промената од ставот (2) на овој член се однесува на определен паричен износ, меродавен е тој износ.

(4) За промена на управител, за промена на назив, за промена на основач,   за промена на дејност и за промена на правната форма на трговските друштва се применува одредбата од членот 12 на оваа тарифа.

(5) Одредбите од овој член на соодветен начин се применуваат и кај установите, задругите, здруженијата и фондациите.

 

Договори за уредување на имотни односи помеѓу брачни другари и помеѓу лица што живеат во вонбрачна заедница и тестамент

Член 9

Вредноста на договорите за уредување на имотните односи помеѓу брачните другари и помеѓу лицата што живеат во вонбрачна заедница се определува според вредноста на имотот на двете договорни страни намален за обврските.

Член 10

Вредноста на имотот при располагање во случај  на смрт се определува според вредноста на имотот на оставителот кој е предмет на располагање намален за обврските.

 

3.  НАГРАДА ЗА НОТАРСКИ АКТИ

 

Член  11

(1) За подготовка и составување на нотарски акти нотарот има право на награда според вредноста на предметот на службеното дејствие, и тоа:

Од денари До денари Награда во денари
  100.000,00 800,00
100.001,00 200.000,00 1.200,00
200.001,00 300.000,00 2.000,00

(2) За вредноста на предметот на службеното дејствие во износ од 300.001,00 денари до износ од 3.000.000,00 денари, нотарот има право, покрај наградата од 2.000,00 денари на дополнителна награда од 100,00 денари на секои започнати 10.000,00 денари, но не повеќе од 8.000,00 денари.

(3) За вредноста на предметот на службеното дејствие во износ од 3.000.001,00 денари до износ од 5.000.000,00 денари, нотарот има право на награда од 10.000,00 денари.

(4) За вредноста на предметот на службеното дејствие во износ од 5.000.001,00 денари до износ од 9.000.000,00 денари, нотарот има право на награда од 12.000,00 денари.

(5) За вредноста на предметот на службеното дејствие во износ од 9.000.001,00 денари до износ од 20.000.000,00 денари, нотарот има право на награда од 20.000,00 денари.

(6) За вредноста на предметот на службеното дејствие во износ од 20.000.001,00 денари до износ од 60.000.000,00 денари, нотарот има право на награда од 30.000,00 денари.

(7) Ако вредноста на предметот на службеното дејствие го надминува износот од 60.000.000,00 денари, нотарот има право на награда од 60.000,00 денари.

(8) Во наградата од ставовите (1), (2), (3), (4), (5), (6) и (7) на овој член, опфатена е и наградата за издавање на изводи и преписи ако се издаваат непосредно по составувањето на нотарскиот акт.

Неопределена вредност

Член 12

Ако вредноста на предметот на службеното дејствие не може да се утврди, нотарот има право на награда според вредноста која ја определила странката, но не помала од 800,00 денари.

Учество на повеќе странки, сведоци, толкувачи или преведувачи

Член 13

(1) Ако при составувањето на нотарскиот акт и потврдувањето на приватна исправа учествуваат повеќе од две странки, наградата од членот 11 на оваа тарифа се зголемува за третата, и секоја наредна странка по 10%, но најмногу до 50% од вредноста на предметот на службеното дејствие.

(2) Ако при составувањето на нотарскиот акт учествуваат сведоци, нотарот има право на дополнителна награда од 200,00 денари.

(3) Ако при составувањето на нотарскиот акт учествуваат толкувачи или преведувачи, нотарот има право на дополнителна награда од 500,00 денари.

 

Учество на повеќе нотари

Член  14

(1) Ако при составувањето на нотарскиот акт учествуваат повеќе нотари, наградата од членот 11 на оваа тарифа, се зголемува за по 50% за секој нареден нотар.

(2) Нотарот кој е повикан да изврши дејствие има право на основната награда, а другите нотари на зголемената награда.

 

Полномошно и изјава

Член 15

(1) За составување на полномошно, изјава или друг едностран акт во форма на нотарски акт, нотарот има право на награда од 400,00 денари.

(2) Одредбите од став (1) на овој член на соодветен начин се применуваат и за другите нотарски службени дејствија, освен ако за вршење на тие дејствија не е определен друг начин за определување на награда според оваа тарифа.

 

Потврдување на приватна исправа

(солемнизација)

Член 16

За потврдување на приватна исправа (солемнизација), нотарот има право на награда во висина од 50% од наградата утврдена во членот 11 од оваа тарифа.

 

4.  РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЗАЛОЖНО ПРАВО

 

Член  17

За сите составени исправи при извршување на службени дејствија во постапка за реализација на заложно право (хипотека) во форма на барање, изјава, потврда, овластување, оглас, писмено соопштение и слично, нотарот има право на награда од 800,00 денари.

Член  18

За водење и составување на записник за реализација на јавна продажба на ствар, нотарот има право на награда според вредноста на заложената ствар, според следниот табеларен преглед:

вредност до 100.000,00 ден. ............................. 1.600,00

од 100.001,00 ден. до 300.000,00 ден. ........... 2.400,00

од 300.001,00 ден. до 500.000,00 ден. ........... 3.200,00

од 500.001,00 ден. до 700.000,00 ден. ........... 4.000,00

од 700.001,00 ден. до 900.000,00 ден. ........... 5.600,00

од 900.001,00 ден. до 1.100.000,00 ден. ........ 8.000,00

од 1.100,001,00 ден. до 1.300,000,00 ден. ..... 8.800,00

од 1.300.001,00 ден. до 1.500.000,00 ден. ..... 9.600,00

од 1.500.001,00 ден. до 1.700.000,00 ден. ... 10.400,00
од 1.700.001,00 ден. до 1.900.000,00 ден. ... 11.200,00

од 1.900.001,00 ден. до 2.100.000,00 ден. ....12.000,00

над 2.100.000,00 ден. ........................................ 24.000,00

Член  19

За составување на записник или спогодба во форма на нотарски акт во постапката за реализација на заложното право, со продажба на стварта нотарот има право на награда во висина од 50% од наградата утврдена во табелата во членот 18 од оваа тарифа.

 

5.  ОСТАВИНСКА ПОСТАПКА

 

Член  20

(1) За сите дејствија при спроведување на оставинската постапка на нотарот, по правило, му припаѓа една награда, која се определува според вредноста на оставината.

(2)  Вредноста на оставината се определува врз основа на изјава на учесниците, податоците за имотот од јавните книги утврдени во самата постапка и податоците кои учесниците му ги предале на нотарот.

(3) По барање на некој од учесниците, на негов трошок, вредноста на оставината може да ја определи проценител врз основа на закон.

(4) За утврдување на вредноста на основачкиот удел и акциите во друштвата се зема нивната номинална вредност.

(5) При утврдување на вредноста на чистата оставина, од вредноста на оставината се одбиваат долговите на оставителот, легатите и другите товари, трошоците за пописот и проценката на оставината и други трошоци.

Член  21

(1) За изготвување на решение со кое се запира оставинската постапка заради постоење на договор за доживотна издршка, нотарот има право на награда од 1.000,00 денари.

(2) За изготвување на решение со кое е одлучено да не се води оставинска постапка за расправање на оставина поради немање на имот, нотарот има право на награда од 200,00
денари.

(3) За изготвување на решение со кое, по барање на предлагачот, предлогот за поведување на оставинска постапка се смета за повлечен, нотарот има право на награда од

1.000,00 денари.

(4) За изготвување на решение со кое се отфрла предлогот за поведување на оставинска постапка, нотарот има право на награда од 1.000,00 денари.

Член 22

(1) Во оставинската постапка не се засметуваат трошоците за потрошена хартија и друг канцелариски материјал, за изготвување на покани и други исправи и за задржување на преписите кај нотарот од оставинскиот спис.

(2) Нотарот има право на наплата на ПТТ трошоци во реален износ.

(3) При вршење на попис на оставината нотарот има право на награда согласно член 43 од оваа тарифа.

Член 23

(1) Трошоците и наградата која му припаѓа на нотарот за спроведување на оставинската постапка, ја плаќаат наследниците сразмерно на големината на нивните наследни делови.

(2) За пресметаната и наплатената награда и трошоци, како и за можната ненаплатена награда  или  трошоци,  независно  дали  се  констатирани  во  поединечните исправи
(записници, решение и слично), нотарот во списите води пресметковен лист во кои хронолошки се наведуваат сите факти и извршени уплати од секој учесник, а по

спроведувањето на постапката пресметковниот лист се заклучува при што се потврдува дали во целост или делумно се наплатени наградата и трошоците од страна на учесниците.

Член 24

(1)  За  извршените  дејствија  на  нотарот  во  оставинската  постапка  како  што  се: повикување на учесниците на рочиште за спроведување на постапката, донесување на решение, доставување на решение, ставање на штембил за правосилност, како и други дејствија за кои со оваа тарифа не е предвидена посебна награда на нотарот, на нотарот му припаѓа награда во нето износ според вредноста на оставината, и тоа:

преку  до Награда во денари
  10.000,00 480,00
10.000,00  50.000,00  800,00
50.000,00 100.000,00 1.600,00
100.000,00 200.000,00 2.400,00

(2) Ако вредноста на оставината го надминува износот од 200.000,00 денари, покрај наградата од 2.400,00 денари се наплатува и по 1% за секој започнат денар преку 100.000,00 денари, но не повеќе од 9.600,00 денари.

(3) Ако предмет на оставинската постапка е право на денационализација, за извршените дејствија на нотарот му припаѓа 50% од наградата од ставовите (1) и (2) на овој член.

(4) За прогласување на тестамент, нотарот има право на награда во износ од 2.000 денари.

(5) Ако настапат услови за прекин на оставинската постапка за дотогаш извршените дејствија од страна на нотарот, на нотарот му припаѓа 50% од наградата од ставовите (1) и (2) на овој член и надоместок за  сите дотогаш направени трошоци.

(6) Ако по прекинот на оставинската постапка, довршувањето на оставинската постапка повторно му се довери на нотарот, нотарот има право на награда до полниот износ на наградата од ставовите (1) и (2) на овој член и настанатите дополнителни трошоци.

(7) За изготвување на дополнително решение за дополнителна утврдена оставина, наградата се наплатува според дополнително утврдена вредност на тој дел од оставината.

(8) За легат се наплатува награда во зависност од вредноста на легатот.

(9) За изготвување само на записник при давање на негативна наследничка изјава на нотарот му припаѓа награда од 500,00 денари.

Член 25

Ако нотарот не ја заврши оставинската постапка на првото рочиште има право на аванс за трошоци во оставинската постапка, но не повеќе од 3.100,00 денари.

 

6.  ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ СО КОЕ СЕ ДОЗВОЛУВА
            ИЗВРШУВАЊЕ ВРЗ ОСНОВА НА ВЕРОДОСТОЈНА ИСПРАВА

 

Член 26

(1) За сите преземени дејствија при спроведување на постапка за донесување на решение со кое се дозволува извршување врз основа на веродостојна исправа, нотарот има право на единствена награда која се определува спрема вредноста на предлогот за донесување на решението за дозвола за извршување.

(2) При определувањето на вредноста на предлогот за донесување на решение за дозвола за извршување, трошоците на постапката и споредните побарувања се земаат предвид само ако се предмет на главното побарување наведено во барањето.

Член 27

(1) При спроведување на постапка за донесување на решение со кое се дозволува извршување врз основа на веродостојна исправа, нотарот има право на надоместок на трошоците во полн износ.

(2) Трошоците се определуваат според одредбите од оваа тарифа.

Член 28

Наградата  и  надоместокот  на  трошоците  нотарот  ја  наплатува  непосредно  од доверителот.

Член 29

Во постапката за донесување на решение со кое се дозволува извршување врз основа на веродостојна исправа, доверителот не може да бара од нотарот постапување по неговиот предлог се додека не ја подмири нотарската награда и трошоците.

 

7.  ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДА СПОРЕД ВРЕДНОСТА НА ПРЕДЛОГОТ ЗА
              ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДОЗВОЛА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ

 

Член 30

(1) За дејствија кои нотарот ги презема во врска со приемот на предлогот за донесување на решение за дозвола за извршување, издавањето на решение со кое се дозволува извршување врз основа на веродостојна исправа или препраќањето на предметот до надлежниот  суд  за  натамошно  постапување  и  одлучувањето  и  доставувањето  на решението на странките, на нотарот му припаѓа награда во единствен износ во зависност од вредноста на доставениот предлог,  и тоа:

Вредност на предлогот  во денари

Преку  до  денари
  10.000 500
10.000  20.000 600
20.000 40.000 1.100
40.000 60.000 1.600
60.000 100.000 2.100

 

(2) Ако вредноста на предлогот го надминува износот од 100.000,00 денари, покрај наградата од 2.100,00 денари се наплатува и по 2% за секој започнат денар преку 100.000,00 денари, но не повеќе од 18.000,00 денари.

3) За ставање на потврда за правосилност и извршност на решението на нотарот му припаѓа вкупна награда од 220,00 денари.

 

8.ПОТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ И ИЗЈАВИ

 

Заверка на фотокопија

Член  31

За секој заверен документ (фотокопиран) нотарот има право на награда во износ од 100,00 денари, без оглед колку страни содржи документот.

 

Заверка на препис

Член  32

(1) За секој заверен препис наградата изнесува 100,00 денари за секоја страница заверен препис од исправата до три страници.

(2) Ако исправата се состои од четири или повеќе страници, нотарот има право покрај наградата од став (1) на овој член и на награда во висина од 60 денари за четвртата и за секоја наредна страница од заверениот препис од исправата.

 

Заверка на извод

Член  33

Заверката на извод од трговски, деловни и јавни книги се наплатува 100,00 денари по страница.

 

Заверка на превод

Член  34

За заверка на превод од овластен судски преведувач нотарот има право на награда од 100,00 денари по документ.

 

Заверка на потпис или ракознак

Член  35

(1) За заверка на потпис или ракознак нотарот има право на награда од 100,00 денари.

(2) Ако при заверката на потписот или ракознакот учествуваат и сведоци, нотарот има право на дополнителна награда од 100,00 денари за секој сведок.

(3) Нотарот има право на награда од 100,00 денари и ако при заверката учествувал и толкувач или преведувач.

 

Потврда за времето кога е предочена исправата

Член  36

За потврда за времето кога му е предочена (поднесена) исправата на нотарот му следува награда од 80,00 денари.

 

Потврда дека некој е жив

Член  37

За потврда дека некој е жив на нотарот му следува награда од 250,00 денари.

 

Овластување на нотарот и потврдување на други факти од јавен регистар

Член  38

(1) За овластување на нотарот за потврдување на други факти од јавен регистар, нотарот има право на награда во износ од 200,00 денари.

(2) За потврда за извршените службени дејствија, врз основа на овластувањето од ставот (1) на овој член, нотарот има право на награда од 800,00 денари.

 

Соопштување на изјава

Член  39

(1) За писмено или усно соопштување на изјава и за издавање на потврда за соопштена изјава, нотарот има право на награда од 300,00 денари.

(2) Ако соопштувањето на изјавата е поврзано и со преземање на некое правно дејствие, нотарот има право на дополнителна награда од 250,00 до 500,00 денари, во зависност од времето кое е потребно за преземање на тоа дејствие.

(3) За достава, како доверена работа според посебни закони, нотарот има право на награда како што следи:

а) за изготвување на записник за прием на писмено   заради доставување и дејствијата преземени заради доставување согласно закон, награда од 200,00 денари;

б) за изготвување на записник за успешна достава на писмено согласно закон, награда од 1.200,00 денари.

 

Примање на изјава под заклетва

Член  40

За примање на изјава под заклетва нотарот има право на награда од 200,00 до 600,00 денари, во зависност од сложеноста и големината на изјавата.

 

Водење записници и потврдување на одлуки и заклучоци на собранија и седници на други органи

Член 41

(1)  За утврдување на идентитет, водење записници и потврдување на одлуки и заклучоци на собрание или на седница на некој друг орган на правно лице, нотарот има право на награда во зависност од вкупниот износ на основната главнина на правното лице, и тоа:

а) за основна главнина на правно лице во вкупен износ од 5.000,00 евра до 25.000,00 евра во денарска противвредност, нотарот има право на награда од 5.000,00 денари;

б) за основна главнина на правно лице во вкупен износ од 25.001,00 евра до 50.000,00 евра во денарска противвредност, нотарот има право на награда од 7.000,00 денари;

в) за основна главнина на правно лице во вкупен износ од 50.001,00 евра до 100.000,00 евра во денарска противвредност, нотарот има право на награда од 8.000,00 денари;

г) за основна главнина на правно лице во вкупен износ над 100.000,00 евра во денарска противвредност, нотарот има право на награда од 10.000,00 денари.

 

Заверка на депониран потпис или ракознак

Член  42

(1) За заверка на депониран потпис на записник на лице овластено за потпишување за друштво, орган или организација во нотарска канцеларија, нотарот има право на награда од 500,00 денари.

(2) За заверка на потпис или ракознак на записник надвор од нотарската канцеларија, нотарот има право на награда од 1.000,00 денари.

 

Потврдување на други факти

Член  43

За потврдување на други факти нотарот има право на награда од 500,00 до 3.000,00 денари, во зависност од сложеноста  на извршената  работа  и времето потребно за извршување на службеното дејствие.

 

Протест

Член  44

(1) За протестирање на меници, чекови и други хартии од вредност, нотарот има право на награда според одредбите од членот 11 на оваа тарифа.

(2) Наградата од ставот (1) на овој член ја опфаќа и наградата за времето кое е потребно за извршување на дејствијата на протестот.

 

9. ИЗДАВАЊЕ НА ИЗВОДИ, ПОТВРДИ, ПРЕПИСИ И ИЗВАДОЦИ

 

Изводи и преписи

Член 45

(1) За повторно издавање на изводи и преписи од нотарски акт, нотарот има право на награда од 150,00 до 1.200,00 денари во зависност од големината на изводот или преписот, бројот и големината на прилозите и времето потребно за неговото издавање.

(2) Одредбата од ставот (1) на овој член соодветно се применува и за извадоци од нотарските акти.

(3) За издавање на потврда за издадени изводи и преписи на нотарскиот акт на нотарот му припаѓа награда од 150,00 до 300,00 денари.

 

Потврди за уписи во уписници

Член  46

(1) За издавање на потврди за уписи во уписници нотарот има право на награда од 150,00 до 300,00 денари, во зависност од големината на потврдата и времето кое е потребно таа да се издаде.

(2) За издавање на заверени исправи во форма на препис или заверена фотокопија од архивата на нотарот, а по барање на странка, нотарот има право на награда во износ од 60,00 денари од страница.

 

Потврда за постоење на нотарски акт, записници и други заверени и потврдени исправи

Член 47

За издавање на потврда за постоење на нотарски акт, записник и други заверени и потврдени исправи на странките, нотарот има право на награда од 200,00 денари.

 

Потврда за извршност на нотарски акт

Член 48

За издавање потврда за извршност на нотарски акт на странките, нотарот има право на награда од 220,00 денари.

 

10. НАГРАДА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ИСПРАВИ,

ПАРИ И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ, ЗАРАДИ ЧУВАЊЕ И ПРЕДАВАЊЕ

 

Чување и предавање на исправи

Член 49

(1) За чување и предавање на исправи нотарот има право на награда според одредбите од членот 11 на оваа тарифа.

(2) Ако вредноста на исправите не може да се утврди, нотарот има право на награда од 500,00 до 1.000,00 денари во зависност од големината на исправите, нивното значење, времето и местото на чување.

 

Чување и предавање на пари, хартии од вредност и предмети од вредност

Член  50

(1) За чување и предавање на пари, хартии од вредност и предмети од вредност нотарот има право на награда според одредбите од членот 11 на оваа тарифа.

(2) Ако чувањето или предавањето на пари, односно на хартии од вредност треба да се изврши надвор од канцеларијата на нотарот, нотарот има право на дополнителна награда од 500,00 до 1.500,00 денари, во зависност од вредноста на парите, хартиите од вредност и предметите од вредност, како и од времето потребно за преземање на дејствието и начинот на неговото преземање.

(3) Со наградите од ставовите (1) и (2) на овој член опфатени се сите дејствија кои нотарот мора да ги преземе во врска со чувањето и предавањето на доверените пари, хартии од вредност и предмети од вредност.

 

11. НАГРАДИ ЗА  ДРУГИ РАБОТИ

 

Нацрт - исправа, дополнителна потврда и повлекување на барање

Член 51

(1) Ако нотарот ја подготвил исправата, а по барање на странките не е извршена заверка  и упис во соодветниот уписник, нотарот има  право на 50%  од наградата предвидена за составување на таа исправа како нотарски  акт.

(2) За побарана проверка на нацрт -  исправата и дадените упатства нотарот има право најмногу до 20% од наградата предвидена за составување на таа исправа како нотарски акт.

(3) Ако се побара од нотарот во рок од една година да ја потврди нотарската исправа за која составил нацрт или која ја проверил, во тој случај наградата која е наплатена според одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член се зема предвид при утврдување на наградата за потврдувањето.

(4) Ако заверката не се заврши по започнувањето на дејствието, нотарот има право на половина од наградата за потврдување.

 

12. ТРОШОЦИ

 

Трошоци за изготвување на извод и препис

Член 52

(1) Нотарот има право на надоместок на трошоците во врска со изготвување на изводите и преписите, кои по барање или по сила на закон бил должен да ги издаде.

(2) За секој страница на преписот се признаваат трошоци во висина од 30,00 денари.

 

Други трошоци направени во нотарското работење

Член 53

Кога презема службено дејствие надвор од нотарската канцеларија, нотарот има право на надоместок на трошоци за користење на сопствен автомобил до 30% од цената на литар гориво за соодветното возило по поминат километар, сметано според видот на горивото што го користи возилото, но не повеќе од 3.000,00 денари.

 

13. ДОПОЛНИТЕЛНА НАГРАДА

 

Награда надвор од канцеларија и надвор од работно време

Член 54

(1) Ако по барање на странката или со оглед на видот на работата, службеното дејствие треба да се изврши надвор од нотарската канцеларија, нотарот има право на дополнителна
награда поради излегувањето од канцеларијата во висина од 20% од наградата предвидена за дејствието за кое патува за секој започнат час поминат надвор од канцеларијата, но не
повеќе од седум часа за еден ден, освен службените дејствија кои се однесуваат на заверката на депониран потпис или ракознак надвор од нотарската канцеларија (член 42
став  (2) од оваа тарифа).

(2)  За  преземање  на дејствија надвор од работното време, нотарот има право на дополнителна награда од 50% од полната награда, но не повеќе од 1.500,00 денари.

 

14. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 55

Оваа тарифа влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

 

Бр. 03-30/9                                                                                                                                           Нотарска комора на РМ

9 февруари 2011 година                                                                                                                                       Претседател

               Скопје                                                                                                                                                    Златко Николовски, с.р.